BOEH! reageert in Terzake op hoofddoekverbod Athenea

Wie benieuwd is naar de reactie van leerlingen van het Koninklijk Atheneum van Antwerpen, kan hier de speech zien die twee leerlingen hielden op 24 juni op de speelplaats van het Atheneum:

De uitzending kan hier herbekeken worden:

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/terzake/2.6019/2.6020/1.552022

BOEH! reageert op hoofddoekverbod in Antwerpse athenea

In een multiculturele – en multireligieuze samenleving waar ’t stad van iedereen is zou je denken dat iedere Vlaamse burger – behorende tot minderheid of meerderheid – het recht heeft op vrije keuzes en een vrije godsdienstbeleving. De Athenea van Antwerpen spreken dit recht tegen door een hoofddoekenverbod in te voeren voor leerlingen én leerkrachten dat vanaf volgend jaar van kracht zal zijn. BOEH! vindt het verwerpelijk wanneer  een vrouw verplicht wordt een hoofddoek te dragen, maar het is even verwerpelijk als haar dat verboden wordt.

De hoofddoek is een praktijk die voortkomt uit een religieuze overtuiging. Moslima’s de vrijheid ontnemen de hoofddoek te dragen, raakt zowel aan het recht op godsdienstvrijheid als aan de zelfbeschikking en emancipatie van vrouwen. Onderwijs is  namelijk dé hefboom bij uitstek om te klimmen op de sociale ladder en tevens de bevordering van de emancipatie van de vrouw. Een hoofddoekenverbod ontneemt jonge meisjes emancipatiekansen omdat ze niet gelijk kunnen participeren aan onderwijs : de vrije keuze van school en/of opleiding wordt namelijk zeer schaars (tot onbestaand).

BOEH! kant zich verder tegen elke vrouwonvriendelijke beslissing die vrouwen dwingt hun eigenheid te ontkennen! Dergelijke uitsluitingmaatrege len druisen in tegen het voorgehouden diversiteits- en emancipatiebeleid van de stad Antwerpen. Wij zijn niet enkel diep teleurgesteld omtrent het discriminerend verbod maar ook de respectloze manier en timing waarop men dit verbod instelde roept heel wat vragen op. Vooral de 4 ‘universele thema’s’ – ruimte, keuze, tijd en identiteit -van KAA blijken loze beloftes. De bouwstenen van de Athenea bliezen ze zelf op door de getroffenen geen ruimte of inspraak te verlenen, hun keuze als praktiserende moslima’s niet te respecteren,  geen tijd te geven (net voor de laatste examens) en ten laatste hun identiteit te verloochenen, aldus de leerlingen van KAA.

Het is de taak van elke school om constructieve – maar vooral emancipatorische- oplossingen te zoeken wanneer er zich incidenten voordoen. Indien leerlingen hun boekje te buiten gaan op basis van politieke of religieuze overtuiging en/of anderen onderdrukken, moet men de persoon in kwestie aanspreken op haar of zijn gedrag. Dit probleem wordt niet opgelost door zelf als school aan onderdrukking te doen. Bovendien is een schoolreglement waarin het verbod vermeld staat een aantasting van de mensenrechten. Onderwijs moet juist een weerspiegeling zijn van de huidige multiculturele en multireligieuze samenleving. Een samenleving waar iedereen het recht heeft verschillend te zijn. Het onderwijs moet een voorbeeldfunctie nemen en er juist voor zorgen dat jongeren, ouders en leerkrachten leren omgaan met diversiteit. Een school die zich inlaat met de persoonlijke en levensbeschouwelijk e keuzes van haar leerkrachten of leerlingen schendt het neutraliteitsbegins el. Wij willen hierbij nogmaals benadrukken dat wij opkomen voor een actief pluralisme waarin er ruimte is voor mensen van alle religies en levensbeschouwingen op voet van gelijkheid.

BOEH! gelooft in onze Vlaamse democratische samenleving, die multicultureler en multireligieuzer is dan ooit en die zo zal blijven. Hoe gaan wij – burgers van vele culturen en godsdiensten – om met dat nieuwe gegeven?

BOEH!
24 juni 2009

Exclusieve lezing Christine Delphy! [+receptie]

De afgelopen maanden ging BOEH! in drie verschillende steden het debat aan met vertegenwoordigers van verschillende organisaties en instanties over de realiteit van het diversiteitsbeleid in Vlaanderen. Tijdens de afsluitende avond – opnieuw in Antwerpen – bieden we u een exclusieve lezing aan van Christine Delphy.

Christine Delphy is een gekende Franse feministe. Zij richtte o.m. mee het ‘Collectif féministe pour l’égalité’ op, en recent, na het hoofddoekenverbod in de Franse scholen, de actiegroep ‘Une école pour tous et pour toutes’, die gekant is tegen dit verbod.

Zij is doctor in de sociologie en de filosofie, directrice en hoofdredactrice van het tijdschrift ‘Nouvelles Questions Féministes’. Zij zorgde voor nogal wat ophef in Franse feministische kringen toen zij zich in 2004 verzette tegen de wet die in Frankrijk het dragen van een hoofddoek op school verbood.

Christine Delphy is niet zo bekend in Vlaanderen, en daarom nodigt BOEH! u uit om op dinsdag 5 mei 2009, tijdens de afsluitende avond van onze debattenreeks, kennis te komen maken met deze Franse feministe die als één van de enigen moedig stelling heeft ingenomen tegen het hoofddoekverbod op de Franse scholen. Sarah Bracke, feministe en professor in de sociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, gaat in op de lezing van Christine Delphy. Wat zijn neutraliteitsnormen waard, als ze in de praktijk leiden tot meer discriminatie, seksisme en racisme?

De documentaire ‘Un racisme à peine voilé’ (te bekijken op Daily Motion) biedt een goede introductie in het verloop van de hoofddoekdiscussie in Frankrijk, en in de verschillende standpunten en actoren. Op de website ‘Les mots sont importants’ vindt u een goede selectie teksten van de hand van Christine Delphy. Vooral de tekst ‘Antisexisme ou antiracisme ? Un faux dilemme‘ biedt een goede inleiding op haar ideeëngoed met betrekking tot racisme, seksisme, feminisme en de hoofddoekdiscussie.

Programma

18.00 – Receptie (reservatie noodzakelijk, zie onder)
20.00 – Inleiding door Bert Anciaux (Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Media) en Yasmina Akhandaf (BOEH!)
20.15 – Lezing Christine Delphy, met een reactie van Sarah Bracke

BOEH! nodigt u vriendelijk uit op de afsluitende receptie van de debattenreeks, tussen 18u en 20u. Indien u aanwezig wil zijn op de receptie, vragen we u om te reserveren op info@boeh.be en dit vóór 30/4 om 17u. Voor de lezing is geen reservatie nodig.

Praktisch

  • Dinsdag 5 mei 2009 – 18u (receptie), 20u (lezing) – einde rond 22u30
  • Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, Antwerpen (klik voor wegbeschrijving)
  • De toegang is gratis.

Een initiatief van…

BOEH! in samenwerking met Vzw Motief, Federatie Marokkaanse Verenigingen (FMV), FMV Steunpunt Gent, Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV), Vrouwen Overleg Komitee (VOK), FC Poppesnor, Minderhedenforum, AEL, Zuiderpershuis, De Centrale, KVS.

Met de steun van

Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Media – Bert Anciaux

 

Diversiteit in realiteit. Debatavonden van BOEH!

Op 10 februari, 5 maart, 7 april en 5 mei gaat BOEH! in vier verschillende steden het debat aan met vertegenwoordigers van verschillende organisaties en instanties over de realiteit van het diversiteitsbeleid in Vlaanderen. Noteer de data alvast met stip in uw agenda, en verspreid onze flyer!

Programma

10.02 – Het neutraliteitsargument: het doek valt over diversiteit?

20u00. Zuiderpershuis. Waalse Kaai 14, Antwerpen
met Eva Brems, Jo Vermeulen, Ludo Abicht, Ida Dequeecker

Het beginsel van neutraliteit in overheid en publieke ruimte roept heel wat discussie en vragen op: Is de historische context waarin het is ontstaan te vergelijken met onze multiculturele en multireligieuze samenleving? Wat zijn geldige argumenten voor neutraliteit? En wat als neutraliteitsnormen gender-en etnische ongelijkheid in de hand werken?

05.03 – Werken voor de overheid: alleen voor Jan met de pet?

20u00. Nieuwe locatie! Buurtcentrum Sluizeken-Tolhuis-Ham (Van Crombrugghe gebouw), Godshuishammeke 20, Gent [wegbeschrijving]
met Naima Charkaoui, Jean-Jacques De Gucht, Filip van Laecke, Maryam H’Madoun

Hoe kan de overheid haar diversiteitsdoelstellingen (t.a.v. gender, etnische afkomst, leeftijd, enz..) verzoenen met haar neutraliteitsopvatting? Hoe ernstig is een verbod op het dragen van religieuze kentekens, als het in de praktijk enkel vrouwen treft die een hoofddoek dragen? Is neutraliteit ten aanzien van werknemers wel te verzoenen met neutraliteit ten aanzien van “klanten”? Hoe gaat de overheid om met een privésector, waar men ook neutraliteit gaat inroepen om kledingvoorschriften op te leggen (bv. verbod op het dragen van een hoofddoek)?

07.04 – Gelijke onderwijskansen de das omgedaan?

20u00. KVS. Arduinkaai 7, Brussel
met Mieke Van Hecke, Raymonda Verdyck (o.v.), Marc Laquiere, Hakima El Meziane

Welke neutraliteitsvereisten stellen we aan het onderwijzend personeel, welke eisen aan leerlingen? Wat als neutraliteitsnormen ongelijkheid in de hand werken omdat ze haaks staan op de onderwijskansen en dus tewerkstellingsperspectieven van bepaalde groepen beperken, in het bijzonder vrouwen? Zijn de benadering van het gemeenschapsonderwijs en het vrij onderwijs verschillend?

05.05Gaat diversiteit Vlaanderens petje te boven?

20u00. Zuiderpershuis. Waalse Kaai 14, Antwerpen
met Christine Delphy, Sarah Bracke, Yasmina Akhandaf

Afsluitende lezing door Christine Delphy. Deze feministe komt op tegen het hoofddoekenverbod voor leerlingen in de Franse scholen. Sarah Bracke, feministe en professor in de sociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, trekt de lijn door naar ons land. Wat zijn neutraliteitsnormen waard, als ze in de praktijk leiden tot meer discriminatie, seksisme en racisme?

Een initiatief van…

BOEH! in samenwerking met Vzw Motief, Federatie Marokkaanse Verenigingen (FMV), FMV Steunpunt Gent, Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV), Vrouwen Overleg Komitee (VOK), FC Poppesnor, Minderhedenforum, AEL, Zuiderpershuis, De Centrale, KVS.

Met de steun van

Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Media – Bert Anciaux

Stad Antwerpen overtreedt eigen dresscode. BOEH! reageert

Het Antwerps stadsbestuur geeft al zijn personeelsleden, ook diegenen die aan het loket zitten, de “toelating” om op 1 december, Wereldaidsdag, “een HIV-lintje te dragen om hun solidariteit te betuigen met personen met HIV of AIDS”. Dit staat in het collegebesluit 12312 van vrijdag 3 oktober 2008, dat ook expliciet vermeldt dat hiermee een “uitzondering op dienstnota D2007046” gemaakt wordt. Dienstnota D2007046 is de fameuze dresscode, die het dragen van religieuze kentekens, symbolen van sportclubs, vakbonden, politieke partijen enz én het HIV-lintje verbiedt voor personeelsleden in loketfuncties. De actiegroep BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd) is boos over het collegebesluit.

 

Maryam H’madoun en Karl Apers tijdens Wakker op Zondag

BOEH! heeft er op zich geen probleem mee dat het stadsbestuur zijn personeel aanmoedigt om op 1december een HIV-speldje te dragen en zo bijdraagt tot een sensibilisering rond maatschappelijk relevante thema’s. Vandaag is dat HIV, morgen is dat borstkanker of armoede en voor BOEH! kan en mag dat allemaal. BOEH! klaagt wel de inconsequentie van het stadsbestuur aan, dat zijn dresscode, ingevoerd omwille van het neutraliteitsprincipe, een jaar later al overtreedt. In feite vraagt het stadsbestuur nu aan zijn personeel om op 1 december even niet neutraal (volgens de in de dresscode vooropgestelde visie) te zijn! Daar storen de BOEH!-vrouwen zich behoorlijk aan, niet alleen als BOEH-leden maar ook als Antwerpse burgers. Een stad die haar eigen neutraliteitsregels overtreedt, overtreedt ook het beginsel van gelijke behandeling van haar burgers.

Wat wordt de volgende uitzondering op de dresscode vragen de vrouwen van BOEH! zich. Bijvoorbeeld de hoofddoek toelaten op 8 maart, Internationale Vrouwendag! Deze dag draait om gelijke rechten, om vrijheid van keuze en emancipatie van vrouwen. Veel moslimvrouwen die bij de stad werken zouden heel graag op die dag hun hoofddoek willen dragen, omdat het voor hen net daar om gaat: keuzevrijheid. Het is een aanlokkelijk actievoorstel en BOEH! staat er achter, maar tegelijkertijd moet duidelijk zijn dat BOEH! niet meteen zit te wachten op nog eens een uitzondering. Als men regels opstelt, moet men er zich aan houden zonder uitzonderingen.

Vlnr: Hakima El Meziane, Rajae Bouzegta, Ida Dequeecker, Maryam H’madoun, Yasmina Akhandaf en Sara S’Jegers van BOEH! in de ATV-studio

 

Monica De Coninck, voorzitter van het OCMW en schepen van sociale zaken praat de overtreding van de dresscode goed. Volgens haar zijn het HIV-lintje en de hoofddoek niet te vergelijken. Het lintje wordt immers maar voor één dag gedragen, is haar argument, de hoofddoek altijd. Volgens BOEH! houdt dit geen steek. Ten eerste werden zowel het HIV-lintje als religieuze kentekens verboden om de neutraliteit van de dienstverlening te vrijwaren, en om geen enkele andere reden. Eens je bepaald hebt hoe je het neutraliteitsprincipe vorm geeft, maak je er geen uitzondering op, niet voor één dag en zelfs niet voor een halve dag. Ten tweede weet iedereen dat een HIV-lintje vooral gedragen wordt op Wereldaidsdag en dat het precies dan vooral een duidelijke betekenis heeft, zoals het stadsbestuur overigens zelf aangeeft (solidariteit met personen met HIV of AIDS). Waarom heeft men daar geen rekening mee gehouden bij de opstelling van de dresscode? Omdat de logica op dat moment ver zoek was en men zonder nadenken allerlei onzinnige verboden heeft verzonnen om dat waar het echt om te doen was – een hoofddoekenverbod – in te pakken. Men heeft zich wel wettelijk ingedekt maar ook de vrijheid zodanig ingeperkt dat men er zich niet kan aan houden.

Voor BOEH! is de conclusie duidelijk: de dresscode moet ingetrokken worden. Niet dat BOEH! daarmee wil zeggen dat de neutraliteit van de overheid niet belangrijk is. Alleen vindt BOEH! dat neutraliteit moet betekenen dat personeelsleden van de stad zich respectvol en professioneel gedragen ten opzichte van hun klanten, en dat ze niemand discrimineren ook al lijkt die op het eerste zicht een beetje anders. Zolang iemand er verzorgd en professioneel uitziet, zouden er verder geen eisen mogen worden gesteld aan iemands kleding. We leven in een democratie. Mensen moeten vrij zijn om net dat ietsje van zichzelf te uiten in hun kleding zonder dat zij daarvoor gestraft worden.

BOEH! blijft intussen ook de dooddoeners, die dienen om de hoofddoek te verbieden, ontkrachten. Klassieke dooddoeners zijn dat de hoofddoek ofwel een symbool van onderdrukking is ofwel een teken van rebellie. BOEH! wil duidelijk maken dat vrouwen een hoofddoek dragen om verschillende redenen, die vaak heel persoonlijk zijn. Voor bijna elke vrouw die er een draagt krijgt de hoofddoek een andere betekenis.

Het belangrijkste is dat de vrouwen die bij de stad werken en die getroffen worden door de dresscode absoluut geen onderdrukte vrouwen zijn. De journalisten en stadsbestuurders die hen leerden kennen, hebben snel ervaren dat het ongelooflijk mondige en sterke vrouwen zijn, die actief participeren in de samenleving en die steeds proberen een positieve bijdrage te leveren, zoals bijvoorbeeld een neutrale dienstverlening aan de burgers. Al die jaren voor de invoering van de dresscode hebben ze hun werk prima gedaan, met hoofddoek! Inmiddels ontkent BOEH! niet dat er geen vrouwen zijn aan wie de hoofddoek wordt opgelegd. BOEH! en enkele andere verenigingen zijn overigens zeer actief bezig om een aantal zaken binnen de moslimgemeenschap te veranderen. BOEH! is echt bezig met een strijd voor keuzevrijheid voor zowel meisjes als jongens. Zo wordt er sinds enkele jaren een hele emancipatiebeweging in gang gezet, waarop moslimvrouwen zeer positief reageren. Dat alles gebeurt zonder enige financiële steun van de stad en uitsluitend op vrijwillige basis. Dát op zich maakt het werk al ontzettend moeilijk. Dat de stad die werking nu ook nog eens met een hoofddoekenverbod komt belemmeren, is voor BOEH! een brug te ver. Wat zin heeft het keuzevrijheid te prediken als deze op de arbeidsmarkt weer wordt afgenomen, alsof het doodnormaal is.

Tenslotte zal BOEH! niet rusten voor de dresscode ingetrokken is. De eerstvolgende “actie” is de organisatie van een debattenreeks, die in februari van start gaat. De idee is diepgaande, constructief en genuanceerd te discussiëren over neutraliteit en het hoofddoekenverbod in verschillende domeinen. BOEH! heeft ook nog een aantal andere acties in petto voor het stadsbestuur maar houdt die als verrassing.

BOEH! is opgericht door vrouwen van diverse afkomst (allochtone en autochtone, maar BOEH! houdt niet van die verwerpelijke etiketten), met en zonder hoofddoek, uit protest tegen de invoering van de dresscode in 2007, met het argument dat die in wezen de islamitische hoofddoek viseert.

Wie A zegt, moet B(OEH!) zeggen!

Op donderdag 7 oktober organiseert BOEH! een sofagesprek. Op de sofa nemen plaats de BOEgH-beelden Saïda El Fekri en Ida Dequeecker en onderzoekster Nadia Fadil van de KU Leuven.

De aanleiding van de avond is het hoofddoekenverbod dat sinds een jaar geldt in het gemeenschapsonderwijs en het hoofddoekenverbod voor loketbedienden in stad Antwerpen. In het gesprek zullen de verschillende aspecten van zo’n verbod aan bod komen. De centrale thema’s zijn beperking op de vrijheid en de vrije meningsuiting. Ook de betrokkenheid van BOEH! en haar rol in de veranderende maatschappij komen uitgebreid ter sprake. De avond wordt gelardeerd met beelden uit de BOEH!-geschiedenis

datum : donderdag 7 oktober
van : 20.30 tot 22.00 uur
plaats : het Museumatelier in het Zuiderpershuis
Waalse Kaai 14 te Antwerpen
entree : gratis

Wij nodigen u van harte uit om dit sofagesprek bij te wonen.

Hopelijk tot dan!

BOEH !

BOEH! kondigt juridische actie tegen hoofddoekverbod aan

Op 11 september besliste de Raad van het Gemeenschapsonderwijs om in alle scholen het dragen van de hoofddoek te verbieden. Verschillende meisjes, die getroffen werden door het verbod, trokken naar de Raad van State om de vernietiging van de maatregel te vorderen. BOEH! juicht dit toe. Hoe meer meisjes een juridische procedure starten tegen de beslissing van het GO om leerlingen en personeel te verbieden levensbeschouwelijke kentekenen te dragen, hoe beter. Ook BOEH start een juridische actie. Ons uitgangspunt is emancipatorisch en feministisch: het recht om als vrouw zelf te beslissen over het al dan niet dragen van een hoofddoek. BOEH doet hiervoor een beroep op het Brusselse advocatenkantoor Stibbe. De zaak wordt behartigd door meester Stefan Sottiaux, professor grondwettelijk recht aan de K.U.Leuven en specialist discriminatierecht.

Deze juridische actie ligt in het verlengde van een hele reeks sensibiliserende acties, ludieke en andere (bv. debatten), die BOEH! in het verleden ondernam en nog zal ondernemen. Parallel zal BOEH! ook de dialoog aangaan met politici en middenveldorganisaties. BOEH! is er van overtuigd dat een duurzame oplossing niet kan worden bereikt door eenzijdige, radicale beslissingen maar in onderling overleg en op basis van wederzijds respect voor de belangen van al de partijen.

BOEH! verwerpt het idee dat het recht op onderwijs en de godsdienstvrijheid opgeofferd moet worden voor één bepaalde, enge visie op neutraliteit. Volgens BOEH! moet een neutrale school de filosofische, ideologische en levensbeschouwelijke opvattingen van de leerlingen eerbiedigen. BOEH! stelt dat het mogelijk is het begrip neutraliteit een concrete invulling te geven, die recht doet aan de multiculturele en multireligieuze samenleving van vandaag en die dus inclusief is. Niet de focus leggen op uiterlijke kentekenen, maar op het gedrag en de houding van mensen (ambtenaren en leerlingen) met de nodige ethische codes en regels.

BOEH! laakt het feit dat de politieke verantwoordelijken van dit land zwijgend toekijken hoe via een welbepaalde strategie sinds jaren de éne school na de andere, in naam van haar pedagogisch project, leerlingen verbiedt een hoofddoek te dragen, met als resultaat dat vandaag de studiemogelijkheden voor meisjes die een hoofddoek willen dragen zo ingekrompen zijn dat hun recht op onderwijs fundamenteel aangetast is.

BOEH! stelt ook vast dat in de eerste plaats vrouwen en meisjes, die een hoofddoek wensen te dragen, getroffen worden en dat een hele reeks argumenten in het debat geworpen worden, die pretenderen de emancipatie en bevrijding van moslimvrouwen en meisjes ter harte te nemen, zonder dat men ook maar in het minste bereid is naar de stem van die vrouwen en meisjes zelf te luisteren.

BOEH! laakt verder de overhaaste manier waarop de raad van het GO een absoluut en algemeen verbod op het dragen van een hoofddoek heeft ingesteld, zogezegd in naam van het pedagogisch project maar in werkelijkheid uit angst voor het oordeel van de Raad van State. BOEH! hoopt dat de Raad van State nu wel de mogelijkheid krijgt om zich over de grond van de zaak uit te spreken.

Meester Stefan Sottiaux en meester Joos Roets hebben het verzoekschrift opgesteld. Volgens beide juristen stuit de beslissing van de raad van GO! op heel wat juridische bezwaren.

Om te beginnen gaat zij in tegen de letter en de geest van onze Grondwet. Artikel 24 bepaalt dat enkel het democratisch verkozen parlement de essentiële aspecten van het onderwijs kan regelen. Een principieel hoofddoekenverbod, dat de rechten raakt van een grote groep leerlingen, en aan het begrip neutraliteit een controversiële invulling geeft, is een fundamentele optie die enkel het Vlaams Parlement kan nemen. Grote maatschappelijk keuzes kunnen niet aan de regering, en al zeker niet aan de bestuursraad van het GO! worden overgelaten.

Ook inhoudelijk kan de beslissing van het GO! niet door de beugel. Een absoluut en algemeen verbod is strijdig met een aantal internationaal beschermde mensenrechten, waaronder de godsdienstvrijheid en de vrijheid van onderwijs. Een beperking van deze rechten is enkel toegestaan indien dat absoluut noodzakelijk is en er geen alternatieve maatregelen mogelijk zijn. Een ongenuanceerd verbod op het dragen van de hoofddoek, dat bijvoorbeeld ook geldt in scholen waar zich tot nog toe geen enkel probleem stelde, voldoet duidelijk niet aan dit vereiste.

Tot slot schendt de beslissing van het GO! het Vlaamse Gelijkekansendecreet, dat er tijdens de vorige legislatuur is gekomen onder impuls van minister Kathleen Van Brempt. Het decreet verbiedt discriminatie in onderwijs op grond van godsdienst. In nagenoeg alle landen met een gelijkaardig wetgeving heeft de rechter beslist dat een absoluut hoofddoekenverbod een discriminatie is.

BOEH! pleit voor een actief pluralistische samenleving waar ruimte en respect is voor alle levensbeschouwingen op voet van gelijkheid. Een samenleving waar diverse partijen in dialoog treden met elkaar en gezamenlijk tot een compromis komen dat bevredigend is voor iedereen. Een samenleving waar respect heerst voor andermans opvattingen – hoe divers deze opvattingen ook moge zijn.

Voor meer informatie over het bovenstaande kan u terecht bij:

Stefan Sottiaux (Stibbe) 0496 10 28 44
stefan.sottiaux@stibbe.com

en bij
baasovereigenhoofd@hotmail.com

Reactie van BOEH! op de zaak Nordine Taouil

Het feministisch actieplatform Baas Over Eigen Hoofd (BOEH!) is diep verontwaardigd over de karaktermoord gepleegd op Nordine Taouil, en over de beslissing van Kind & Gezin om bijgevolg de vergunning in te trekken van mevrouw Taouil als onthaalmoeder.

Dat BOEH! en Nordine Taouil vaak van mening verschilden in het hoofddoekendebat is duidelijk, maar dat neemt niet weg dat wij als voorvechters van de democratische rechtsstaat zullen opkomen voor de imam als zijn burgerrechten flagrant geschonden worden. Imam Taouil is publiekelijk veroordeeld door het hoofd van de Staatsveiligheid, met instemming van minister van Justitie Stefaan De Clerck, zonder ooit concreet te zijn beschuldigd van onwettelijke praktijken. In een democratie is iemand onschuldig tot het tegendeel bewezen is, en aan deze laatste voorwaarde is kennelijk niet voldaan. Op deze manier heeft men niet enkel het belangrijke debat rond de hoofddoek  op een dwaalspoor gezet, maar ook een duidelijk voorbeeld gesteld voor iedereen die nog het lef zou hebben om op te komen voor gelijke rechten voor minderheden. Iedere burger kan immers op basis van geheime informatie gecriminaliseerd worden. Dat verschillende allochtone en autochtone politici hebben bijgedragen aan deze karaktermoord (na een lange stilzwijgen in het hoofddoekendebat) getuigt van een duidelijk gebrek aan respect en inzicht. De hele affaire doet denken aan hoe Dyab Abou Jahjah destijds zonder enige aanklacht of recht op verdediging werd veroordeeld, gewoon omdat hij opkwam voor een sociaal zwakkere groep.

Dat alweer een vrouw moet boeten voor het (in dit geval onbewezen) misdragen van een man, ondergraaft de geloofwaardigheid van ons rechtssysteem dat de gelijkheid van man en vrouw als basisprincipe zou moeten hanteren.

Dat daarenboven de echtgenote van Nordine Taouil gestraft wordt voor de ongegronde aantijgingen gaat voor BOEH!, dat zich actief inzet voor de emancipatie van (moslim)vrouwen, al zeker een brug te ver. Voor zover bekend is er nooit een klacht geweest over mevrouw Taouil als onthaalmoeder, en blijkt ze zelfs haar job zorgvuldig te hebben uitgeoefend. Dat alweer een vrouw moet boeten voor het (in dit geval onbewezen) misdragen van een man, ondergraaft de geloofwaardigheid van ons rechtssysteem dat de gelijkheid van man en vrouw als basisprincipe zou moeten hanteren. Met alle begrip voor de precaire situatie waarin Kind & Gezin zich nu in bevindt, maar om zonder enig bewijs mevr. Taouil van haar brood te roven is op z’n minst onredelijk te noemen. BOEH! hoopt daarom dat Kind & Gezin terugkomt op haar beslissing en toegeeft dat ze hier duidelijk in de fout is gegaan.

BOEH! neemt juridische stappen tegen hoofddoekverbod

BOEH! heeft beslist om juridische stappen te ondernemen om het hoofddoekenverbod op de scholen aan te vechten. Daarover organiseert BOEH! een persconferentie op een nader te bepalen locatie en tijdstip.

Een dergelijke procedure kost een heleboel geld. We hopen dan ook op uw massale steun. U kan een financiële bijdrage doen op het rekeningnummer van Baas over eigen hoofd: 979-4295543-97. (Voor stortingen vanuit het buitenland: iban-nummer, BE54 9794 2955 4397 en bic-nummer, ARSPBE22.) Alle kleine beetjes helpen!

Alvast bedankt!

BOEH! verontwaardigd na beslissing GO! en Onderwijsraad

BOEH!, een feministisch platform dat ijvert voor het recht op het dragen en het niet-dragen van de hoofddoek in alle maatschappelijke velden, is verbolgen door de recente beslissing die genomen werd door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs om een verbod van religieuze tekens in haar huishoudelijk reglement te laten opnemen.

We achten deze beslissing niet opportuun omdat hiermee de aangegeven problemen niet worden opgelost en een verkeerd maatschappelijk signaal wordt gestuurd. De vrouwonvriendelijke en discriminerende regel is contradictorisch met het diversiteit- en emancipatiebeleid dat men nastreeft. Enerzijds bevordert men de uitsluiting van een specifieke groep jongeren die experimenteren met hun identiteit en al in een zwakke sociaal-economische positie vertoeven. Anderzijds dwingt men de moslimgemeenschap om een eigen onderwijsnetwerk in te richten, en dus te segregeren.

De genomen beslissing zal verder de aangehaalde problematiek van ‘sociale druk’ niet verhelpen. Waar vele scholen vandaag mee te kampen hebben, vooral in een grootstedelijke context, is vooral onderfinanciering en een concentratie aan sociale zwakkere jongeren in bepaalde scholen. Het feit dat vele van deze jongeren uiteenlopende culturele en religieuze origines hebben, zorgt er bovendien voor dat maatschappelijke problemen vandaag zich op een zeer complexe wijze vertalen. De neiging om deze complexe problemen af te doen als ‘culturele problemen’ is dan ook groot. Maar waar het eigenlijk om draait is het gebrek aan know-how, training en middelen om de complexe problemen waarmee hun leerlingen worden geconfronteerd op te vangen.

Religieuze tekens, zoals de hoofddoek, verbieden zal hier geen enkele oplossing op bieden. Integendeel. Hiermee wordt een nieuw probleem gecreëerd. Jongeren worden niet langer voorbereid op de multiculturele samenleving waarmee ze sowieso te maken zullen hebben. Ze worden bovendien niet gewapend om hun eigen keuzes te maken – hetzij religieus, hetzij niet-religieus, dit op een zelfbewuste en assertieve wijze. Het onderwijs faalt in wat één van haar meest essentiële pedagogische projecten zou moeten zijn: jongeren tot mondige en geëmancipeerde burgers maken.

Ten slotte wordt hiermee een verkeerd maatschappelijk signaal gestuurd naar een Vlaanderen dat vandaag steeds moeilijker met de complexe en uiteenlopende samenstelling van haar bevolking blijkt te kunnen omgaan. Er wordt de boodschap meegegeven dat gesluierde vrouwen uitsluiten kan en mag. We hopen dan ook dat de Raad van het GO beseft dat ze met deze beslissing een mede-verantwoordelijkheid draagt in het versterken van de maatschappelijke intolerantie jegens de hoofddoek en de Islam. Boeh streeft een actief pluralistisch onderwijsproject na waar ruimte en respect is voor alle religies op voet van gelijkheid.

BOEH! zal zich – de komende week – beraden over de volgende te ondernemen stappen.