BOEH! is ontstaan begin 2007 uit de grote protestactie tegen het hoofddoekverbod voor stadsambtenaren in Antwerpen. Enkele actievoersters besluiten de strijd verder te zetten en richten BOEH! op: BAAS OVER EIGEN HOOFD. Wanneer het dragen van een hoofddoek verboden wordt in het Atheneum van Antwerpen in 2009 en later in het ganse gemeenschapsonderwijs (GO) gaat BOEH! met alle middelen de strijd aan. Vandaag is BOEH! uitgegroeid tot een feministisch actieplatform van vrijwilligsters die opkomen voor het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes om zich te kleden zoals ze willen en al dan niet een hoofddoek te dragen. Overal en in alle omstandigheden.

Voor BOEH! is de samenleving een zaak van alle mensen die er als gelijken toe bijdragen. Ieder moet kunnen bijdragen op zijn eigen manier en naar beste vermogen. Onze mensenrechten zijn steeds de leidraad; politiek dient om belangen- en meningsverschillen democratisch te beslechten met een focus op de meest kwetsbaar gemaakten in onze samenleving.

BOEH! analyseert de samenhang van seksisme, racisme en islamofobie die het hoofddoekenverbod kenmerken en toont de nefaste gevolgen hiervan aan voor de huidige samenleving. In eerste instantie is het belangrijk om hierbij op te merken dat het hoofddoekenverbod fundamentele mensenrechten schendt waaronder het recht op godsdienstvrijheid, het recht op vrije meningsuiting, het recht op zelfbeschikking, het recht op onderwijs en het recht op werk. Bovendien bewerkstelligt het hoofddoekenverbod de maatschappelijke uitsluiting en stigmatisering van een specifieke groep vrouwen. In het verlengde hiervan worden vooroordelen en discriminatie ten aanzien van moslims genormaliseerd en gepopulariseerd in de bredere samenleving. BOEH! weigert dit schadelijke discours te aanvaarden en tracht met de mogelijke middelen weerwerk aan te bieden.

BOEH! is zo uitgegroeid van een schijnbaar “one issue” actiegroep tegen het hoofddoekenverbod tot een allesomvattend antiracistisch en feministisch actieplatform, deskundig inzake de strijd tegen hoofdoekenverboden.

Het feminisme van BOEH! begint bij de belangen van de minst bedeelde vrouwen en meisjes. Niet de gelijkheid van mannen en vrouwen is het einddoel maar de gelijkheid van alle mensen. Het is het feminisme van vele inspiratiebronnen zonder uitsluiting. Het is het feminisme dat de basiswaarden van zelfbeschikking, gelijkheid en solidariteit koestert. Het is het feminisme dat voor interne en externe samenwerking steevast het kruispuntdenken als toetssteen hanteert.

 

Doelstellingen

BOEH! bestrijdt via acties en het maatschappelijk debat alle vormen van discriminatie op basis van gender, religie, sociale klasse en afkomst. Onze werking spitst zich toe op de concrete strijd tegen discriminerende maatregelen die de keuzevrijheid van vrouwen beperkt.

BOEH! initieert die strijd zelf met diverse middelen: straatacties, zelfgeorganiseerde debatten, deelname aan paneldiscussies, mediagesprekken, parlementaire hoorzittingen, juridische acties, publicaties, een website, lobbywerk naar parlementairen, vormingen enz.

BOEH! ondersteunt anderen die hoofddoeken- en burkiniverboden bestrijden met raad en daad door concrete samenwerkingen aan te gaan met organisaties, te informeren over stand van zaken met betrekking tot hoofddoekenverbod in het onderwijs en arbeidsmarkt of door te verwijzen naar instanties indien nodig.

BOEH! zoekt bredere steun voor haar activiteiten bij andere organisaties via samenwerking rond specifieke juridische en andere acties, frontvorming en fondsenwerving.

BOEH! werkt samen met feministische, antiracistische en andere maatschappijkritische en mensenrechtenorganisaties met een dubbel doel: enerzijds om gezamenlijke actie te voeren tegen discriminatie en anderzijds om het doel en de eisen van BOEH! op te nemen in bredere platformen en fronten.

7 krachtige argumenten tegen het hoofddoekenverbod!

Lees de tekst hier (tekst oorspronkelijk verschenen op DeWereldMorgen, 16/03/2011)