Binnenkort bestaat BOEH! 7 jaar. In deze historiek geeft BOEH! een overzicht van de vele acties en manifestaties die zij heeft georganiseerd of aan heeft meegewerkt. U kunt de Historiek hier downloaden.

Baas Over Eigen Hoofd!

Zomer 2013: al zeven jaar actie tegen het hoofddoekverbod

Korte voorgeschiedenis

Najaar 2006
De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 8 oktober. Burgemeester Patrick Janssens brengt zijn boek Het beste moet nog komen uit. In dit boek geeft Janssens zijn kijk op wat er in Antwerpen moet gebeuren. Het “oprukken van de hoofddoek in de publieke ruimte” is één van de onderwerpen. Een aantal allochtone en autochtone vrouwen vragen om een onderhoud met toenmalig schepen Monica De Coninck over deze kwestie. Het komt niet tot een gesprek. “Het wachten is op nieuwe ploeg en nieuw bestuursakkoord” is de boodschap.

15 januari 2007
Eén van de eerste besluiten van de nieuwe gemeenteraad is dat er geen symbolen of uitingen meer mogen zijn van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuiging aan loketten van ’t Stad. In de praktijk betekent dit vooral “geen hoofddoeken meer”.

8 maart 2007: BOEH! wordt opgericht
Het besluit van de Antwerpse gemeenteraad heeft de oprichting van Baas Over Eigen Hoofd; kortweg BOEH! genaamd, tot gevolg. BOEH! is een feministisch, pluralistisch en multi-cultureel actieplatform met als uitgangspunt: het recht van vrouwen om een hoofddoek te dragen en zelf te beslissen of ze dit al dan niet doen.

Acties en Manifestaties

15 januari 2007: solidariteitsketting rond de Groenplaats
Organisaties als FC Poppesnor, het VOK, Blijf van mijn Hoofddoek en de AMV organiseren de actie Neen aan een Hoofddoekenverbod. Op 8 maart 2007 is BOEH! een feit. Enkele van bovengenoemde organisaties vormen mede BOEH!.

Februari – juni 2007: posteractie “Hoofddoek? De Vrouw Beslist”
BOEH! contacteert bekende Vlamingen die met hun foto op een affiche willen komen, met als boodschap Hoofddoek? De vrouw beslist. Op de achterkant van de affiche stelt BOEH! zich voor, inclusief haar boodschap en werkwijze. De affiche is een persiflage op de campagne van Patrick Janssens, waar diverse BV’ers op de verkiezingsaffiches opkwamen voor Janssens.

De Federatie Marokkaanse Verenigingen (FMV) steunt deze BOEH!-campagne en 21 BV’ers verlenen hun medewerking.

Op 29 mei organiseert BOEH! een persconferentie om de affiches voor te stellen en overal in de ’t Stad te verspreiden.

4 juni 2007: debatavond
Avond met burgemeester Patrick Janssens over zijn boek Het beste moet nog komen.

November 2007: modeshow met een missie
BOEH!-leden verlenen hun medewerking aan de Fashion Show in San Marco Village, waar beroepskledij mét hoofddoek wordt getoond.

11 november 2007: Vrouwendag
Aanwezig op de Vrouwendag in Gent met een standje.

17 maart 2008: paasactie “Wees geen Ei, de Hoofddoek hoort Erbij”
Met deze slogan deelt BOEH! paaseitjes uit op de Antwerpse Grote Markt en bij de bijeenkomst van de gemeenteraad. Tegelijkertijd gebeurt dit ook aan het Sint-Pietersstation te Gent en het gebouw Ambtenarenzaken Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze actie is een samenwerking met het VOK, het platform Hoofddoek of niet: de vrouw beslist, Caleidoscoop en het Minderhedenforum.

Doel van deze actie is te protesteren tegen alle verbanning van religieus geïnspireerde praktijken en tradities uit de openbare sfeer. Ook burgemeester Janssens krijgt een groot ei en het verzoek om diversiteit daadwerkelijk te realiseren in zijn stad door het hoofddoeken-verbod voor loketbedienden in te trekken. Een delegatie van BOEH! bespreekt dit onderwerp met hem.

December 2008: HIV-lintje
Persbericht naar aanleiding van het dragen van een HIV-lintje door het stadspersoneel op de Aids Werelddag. Een hoofddoek dragen mag niet, maar een lintje wel. Terwijl ook dit lintje opgenomen is in de lijst van verboden tekens van de dresscode.

Voorjaar 2009: debatavonden “Diversiteit in/is realiteit”
BOEH! organiseert vier debatavonden onder de titel Diversiteit in/is realiteit. Aansluitend op deze debatten is er een affichecampagne die de diversiteit van de (BOEH!-)vrouwen weergeeft.

 • 10 februari 2009: Antwerpen
  Thema: Het neutraliteitsargument: Het doek valt over diversiteit?
  Sprekers: Eva Brems, Jo Vermeulen, Ludo Abicht en Ida Dequeecker
 • 5 maart 2009: Gent
  Thema: Werken voor de overheid, alleen voor Jan met de pet?
  Sprekers: Naima Charkaoui, Badra Djait, Filip Van Laeken, Maryam H’Madoun
 • 7 april 2009: Brussel
  Thema: Gelijke onderwijskansen de das omgedaan?
  Sprekers: Mieke Van Hecke, Raymonda Verdijck, Marc Laquière, Hakima El Meziane
 • 5 mei 2009: Antwerpen
  Thema: Gaat diversiteit Vlaanderens petje te boven?
  Sprekers: Christine Delphy, Sarah Bracke, Yasmina Akhandaf

De avonden werden georganiseerd met steun van de Vlaamse Overheid en in samenwerking met vzw Motief, het VOK, FMV, SAMV, FC Poppesnor en FMV Steunpunt Gent. Moderatie met dank aan Meryem Kanmaz.


1 september 2009: actie “Op 1 september zet ik op mijn kop wat ik wil”

Start van het nieuwe schooljaar en daarmee ook een verbod op het dragen van hoofddoeken op het Koninklijk Atheneum Antwerpen. Samen met Vrije Keuze organiseert BOEH! de actie Op 1 september zet ik op mijn kop wat ik wil. Deze campagne is door BOEH!, samen met reclamebureau 10, uitgewerkt met flyers, affiches en een video met de bedoeling mensen op te roepen om solidair te zijn en op 1 september iets (geks) op hun kop te zetten. Deze oproep is o.a. via FaceBook verspreid en dat leverde vele ingezonden foto’s op van sympathisanten.

Reclamebureau 10 wordt later genomineerd voor de Triple A Award met deze actie.

Najaar 2009: start juridische procedure
BOEH! start een juridische procedure bij de Raad van State tegen het algemeen hoofddoekenverbod in de scholen van het GO!

5 oktober 2009: fondsenwerving “Stoutste Dromen”
Aanwezig met een standje op de FC Poppesnor-dag Stoutste Dromen.
Deze activiteit is de eerste wat betreft fondsenwerving; dit om de kosten voor de juridische procedure te kunnen betalen.

11 november 2009: Vrouwendag
Aanwezig op de Vrouwendag in Roeselare met een stand waar sjaaltjes en hoofddoeken worden verkocht.

2010: fondsenwerving
Diverse acties voor fondsenwerving worden georganiseerd. De juridische actie blijft doorlopen en er blijft dus geld nodig voor de proceskosten (honorarium advocaten en gerechtskosten). Geldinzamelingen vinden o.a. plaats in diverse moskeeën.
Op 3 oktober vindt daartoe een benefiet-feest plaats voor vrouwen in het kader van fondsenwerving voor de proceskosten.

7 oktober 2010: sofagesprek “Wie A zegt moet BOEH! zeggen”
Debatavond naar aanleiding van de verjaardag van het hoofddoekenverbod door het GO! Het Zuiderpershuis stelt haar zaal beschikbaar.
Sprekers: Saida El Fekri, Ida Dequeecker, Nadia Fadil
Moderator: Marian van Vliet

November 2010: hoorzittingen Vlaams Parlement
BOEH! neemt als uitgenodigd spreekster deel aan de hoorzittingen in de Onderwijs-commissie van het Vlaams Parlement. Onderwerp is de wenselijkheid van een verbod op levensbeschouwelijke tekens in het onderwijs. We stellen samen een tekst op die door één van de BOEH!-leden, Yasmina Akhandaf, gebracht wordt.

Januari 2011: lobby-document “7 krachtige argumenten tegen het verbod op uiterlijke levensbeschouwelijke kentekens in het Onderwijs”
BOEH! presenteert haar lobby-document Uiterlijke levensbeschouwelijke kentekens in het Onderwijs, met daarin de argumenten tegen het verbieden van “de hoofddoek” op scholen. Dit document wordt on-line gestuurd naar alle leden van het Vlaams Parlement, de leden van de Centrale Raad van het GO! en naar andere organisaties die zich ook met de hoofddoek-problematiek bezig houden. BOEH! wil hiermee haar stem in het debat laten horen en de discussie aangaan met politici. Dit document is hier te vinden op onze website.

2010 – 2011: juridische procedure
BOEH! volgt de procedurekwestie op. De Raad van State stelt een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof en schorst in afwachting het verbod van het GO!. Na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof, zeggende dat het GO! wél bevoegd is om een algemeen verbod op levensbeschouwelijke tekens in te voeren, gaat de zaak terug naar de Raad van State. Deze verklaart in juli 2012 de zaak onontvankelijk omdat betrokken leerlinge inmiddels is afgestudeerd. Er is geen uitspraak over de grond van de zaak (schending van godsdienst-vrijheid en gelijke behandeling). BOEH! wacht een nieuw initiatief van het GO! af.

Najaar 2011 – najaar 2012: samenwerking KiesKeurig
BOEH! werkt mee aan de KiesKeurig-debatten ter voorbereiding op de gemeenteraads-verkiezingen van 2012. De samenwerking is met organisaties als: vzw Motief, Al Mawada, De Andere Mening en the Arrivalists. Doel is de jongeren uit te dagen rond burgerparticipatie en politieke verkiezingen.

28 april 2012: actie “België is er klaar voor”
Op de Antwerpse Meir vindt de actie Hoofddoek, Kruisje, Keppeltje, Tulband …. België is er klaar voor plaats.
Deze actie is een protest tegen de uitspraak van Wouter Torfs, van schoenenketen Torfs, dat vrouwen met een hoofddoek geen klanten mogen bedienen in zijn winkels. Ook het ontslag van een HEMA-verkoopster in Genk geeft hier reden toe. De actie is een samenwerking met het VOK, Hand in Hand tegen Racisme, Ella, Vrije Keuze en de Vlaamse Jeugdraad. De actie wordt gesteund door het ACV, Amnesty International Vlaanderen en tal van andere organisaties. Voorbijgangers kunnen zich laten fotograferen met een ballon waarop slogans staan als ik laat mijn kruisje, hoofddoek, tulband … niet af.

Juni 2012: tv-programma “De Vragende Partij”
Deelname aan het VRT-programma De Vragende Partij, waar BOEH! voorstelt aan verschillende politieke partijen om kleur te bekennen en de Antwerpse dresscode te herzien. De stelling luidt: “Ik stel voor dat ’t Stad hard optreedt tegen uitsluiting in het onderwijs en op de arbeidsmarkt door o.m. het verbod op levensbeschouwelijke kentekens (in se een hoofddoekenverbod) te vernietigen”.

Februari 2013
GO! kondigt opnieuw algemeen verbod levensbeschouwelijke tekens af vanaf september 2013. BOEH! beraadt zich over nieuwe juridische acties. Zij zoekt daarvoor medestanders en formeren het Breed Platform, waar organisaties van diverse achtergrond in plaats nemen. Dit alles mondt uit in een vervolg-procedure; het verzoekschrift daartoe wordt op 7 mei ingediend.

 

Permanente werking

De werking van BOEH! berust volledig op de inzet van vrijwillig(st)ers.
Dank zij de steun van sympathisanten is een website gemaakt: www.baasovereigenhoofd.be.
Sinds haar oprichting schrijft BOEH! opiniestukken en persberichten, heeft ze ontelbare interviews gegeven aan schrijvende pers, radio en tv (ATV, TV1, VTM, buitenlandse pers, o.m. Nederlandse, Tsjechische, Zweedse, Duitse) en deelgenomen aan tal van panelgesprekken en debatten. De vrouwen van BOEH! zijn een veelgevraagd spreker vanwege hun grote kennis, kunde, charisma en presentatie.

Een uitgebreid overzicht van de activiteiten vindt u terug op onze website.
Daarnaast doet BOEH! aan intensieve netwerking, onderhoudt zij contacten met allerlei organisaties als: de Liga voor de Mensenrechten, Amnesty International, het Minderhedenforum, KifKif, Neutralité.be, Tayush, Federatie voor Marokkaanse Verenigingen (FMV), Vrouwen Overleg Komitee (VOK), AMV (Actiegroep Moslimvrouwen), Mouvement pour les Droits Fondamentaux, alsook met een aantal vertegenwoordig(st)ers van diverse politieke partijen.