Wij hebben uit vertrouwelijke bron vernomen dat Antwerps schepen van onderwijs Robert Voorhamme een hoofddoekverbod wenst in te voeren voor personeelsleden binnen het stedelijk onderwijs Antwerpen. BOEH! kant zich tegen elke vrouwonvriendelijke beslissing die vrouwen dwingt hun eigenheid te ontkennen! Dergelijke uitsluitingmaatregelen druisen in tegen het voorgehouden diversiteits- en emancipatiebeleid van de stad Antwerpen. Wij zijn diep teleurgesteld en maken een aantal kanttekeningen bij dit vrouwonvriendelijk en discriminerend voorstel.

Elke leerkracht wordt geacht ‘onpartijdig’ te zijn. Maar stellen dat een leerkracht met een hoofddoek haar levensbeschouwelijke overtuiging oplegt aan leerlingen vinden wij een zwak argument. Het is de taak van elke school om oplossingen te zoeken wanneer er zich incidenten zouden voordoen. Indien een leerkracht haar of zijn boekje te buiten gaat op basis van politieke of religieuze overtuiging, moet men de persoon in kwestie aanspreken op haar of zijn gedrag, niet op het uiterlijk. Dit probleem wordt niet opgelost door zelf als school aan onderdrukking te doen. Bovendien is een schoolreglement waarin het verbod vermeld staat een aantasting van de mensenrechten. Onderwijs moet juist een weerspiegeling zijn van de huidige multiculturele en multireligieuze samenleving. Een samenleving waar iedereen het recht heeft verschillend te zijn. Het onderwijs moet een voorbeeldfunctie nemen en er juist voor zorgen dat jongeren, ouders, leerkrachten leren omgaan met diversiteit. Een school die zich inlaat met de persoonlijke en levensbeschouwelijke keuzes van haar leerkrachten schendt zelf het neutraliteitsbeginsel. Dat politieke en commerciële symbolen geen plaats mogen hebben in onze scholen daar zijn wij het absoluut mee eens. Maar levensbeschouwelijke symbolen over dezelfde kam scheren als politieke en commerciële symbolen vinden wij een stap te ver. Er wordt evenmin rekening gehouden met het feit dat de hoofddoek voor de moslimvrouwen die het dragen geen religieus symbool is, maar een religieus voorschrift. Het dragen van een hoofddoek maakt bijgevolg deel uit van hun persoonlijke beleving van de islam.

Wij willen nogmaals benadrukken dat wij opkomen voor een actief pluralisme en inclusieve neutraliteit waarin er ruimte is voor mensen van alle religies en levensbeschouwingen op voet van gelijkheid. Neutraliteit moet gewaarborgd zijn op het niveau van de functie-uitvoering, niet op het niveau van uiterlijke kenmerken. De kern van emancipatie is immers het recht op vrije keuze. Wij willen dat dit ook geldt voor de keuze van vrouwen om een hoofddoek te dragen.

Het verbod zal gelden voor ‘alle personeelsleden van het stedelijk onderwijs’. Concreet gaat het over drie personeelsleden binnen het basisonderwijs met hoofddoek; één binnen het personeel van het secundair onderwijs; één personeelslid binnen het DKO met keppeltje en drie personeelsleden binnen het volwassenenonderwijs met hoofddoek. Naar de toekomst zal dit nefaste gevolgen hebben. Het verbod zorgt voor een beknotting van het recht op arbeid van moslimvrouwen. Dit is niet emancipatiebevorderend en is in strijd met de rechten van de mens. Wat met de stagiairs die momenteel op zoek zijn naar een stageplaats? Wat met de laatstejaarsstudenten die binnenkort afstuderen als leerkracht? Stad Antwerpen wil werk maken van een divers personeelsbeleid, ze wil drempels wegwerken om te garanderen dat diverse groepen kansen krijgen! Wel door een hoofddoekverbod op te leggen doet men net het tegenovergestelde. Wij zijn deze loze beloftes meer dan beu! Zowel op het niveau van onderwijs, tewerkstelling alsook de maatschappelijke aanvaarding van de allochtone gemeenschap gaat het van kwaad naar erger!

Wij betreuren dat dit plan achter gesloten deuren bekokstoofd wordt. Wij vragen ons af of de potentiële getroffenen in kwestie geraadpleegd werden. Zoniet heeft men blijkbaar na het doorvoeren van het verbod voor personeel nog niks geleerd.

Wij roepen het Antwerps stadsbestuur op dit voorstel op te bergen en conform het non-discriminatiebeginsel iedere burger, ongeacht haar of zijn afkomst, geloof of overtuiging als gelijke te behandelen. Wij zijn de hoofddoekendiscussie meer dan beu en vinden dat het tijd is dat er werk wordt gemaakt van de aanpak van de werkelijke problemen in onze stad!

Baas over eigen hoofd! – Antwerpen, 24 februari 2008