Principieel verbod op levensbeschouwelijke kentekens is een schending van de godsdienstvrijheid en moet door het parlement geregeld worden en niet door het GO.

BOEH! is opgetogen

Vandaag werd bekend dat de auditeur van de Raad van State de juridische bezwaren volgt, die BOEH! (het platform Baas Over Eigen Hoofd) samen met een leerling had ingediend tegen het algemeen verbod op het dragen van uiterlijke levenbeschouwelijke kentekens in de scholen, uitgevaardigd door de Raad van het GO (Gemeenschapsonderwijs).

Het verzoekschrift van BOEH! is opgesteld door meesters Stefan Sottiaux en Joos Roets  van advokantenkantoor Stibbe. Volgens beide juristen stuit de beslissing van de raad van GO! op heel wat juridische bezwaren. De auditeur is op deze bezwaren ingegaan.

Artikel 24 van de Grondwet bepaalt dat enkel het democratisch verkozen parlement de essentiële aspecten van het onderwijs kan regelen. De auditeur is van oordeel dat een principieel verbod op levensbeschouwelijke kentekens raakt aan die essentiële aspecten van het onderwijs. Een dergelijke maatschappelijk controversiële beslissing, die een impact kan hebben op de toegang van leerlingen tot het onderwijs, moet volgens de auditeur in eerste instantie genomen worden door het Vlaams Parlement. Het komt aan het parlement toe om minstens de belangrijke krijtlijnen van een dergelijke beslissing uit te tekenen. De auditeur vindt dat de Raad van State hierover een prejudiciële vraag moet stellen aan het Grondwettelijk Hof en stelt voor om de beslissing van het Gemeenschapsonderwijs te schorsen in afwachting van een finale uitspraak van het Hof.

Ten slotte meent de auditeur dat de beslissing van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs om dezelfde redenen ook een schending uitmaakt van de godsdienstvrijheid, die beschermd wordt door artikel 9 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat bewuste artikel 9 bepaalt immers dat de godsdienstvrijheid enkel ‘bij wet’ beperkt mag worden.Als feministisch actieplatform BOEH! zijn we opgetogen over het advies van de auditeur van de Raad van State. Het hoofddoekenverbod voor leerlingen leidt immers tot uitsluiting van een categorie meisjes.

Boeh streeft een actief pluralistisch onderwijsproject na waar ruimte en wederzijds respect is voor alle religies, wat inhoudt dat leerlingen moeten kunnen opteren voor het dragen van uiterlijke religieuze kentekens.

Het uitgangspunt van BOEH! is emancipatorisch en feministisch: het recht om zelf te beslissen over het dragen van een hoofddoek en dus het recht om zelf te beslissen over de godsdienstbeleving.

Baas Over Eigen Hoofd!