In een multiculturele – en multireligieuze samenleving waar ’t stad van iedereen is zou je denken dat iedere Vlaamse burger – behorende tot minderheid of meerderheid – het recht heeft op vrije keuzes en een vrije godsdienstbeleving. De Athenea van Antwerpen spreken dit recht tegen door een hoofddoekenverbod in te voeren voor leerlingen én leerkrachten dat vanaf volgend jaar van kracht zal zijn. BOEH! vindt het verwerpelijk wanneer  een vrouw verplicht wordt een hoofddoek te dragen, maar het is even verwerpelijk als haar dat verboden wordt.

De hoofddoek is een praktijk die voortkomt uit een religieuze overtuiging. Moslima’s de vrijheid ontnemen de hoofddoek te dragen, raakt zowel aan het recht op godsdienstvrijheid als aan de zelfbeschikking en emancipatie van vrouwen. Onderwijs is  namelijk dé hefboom bij uitstek om te klimmen op de sociale ladder en tevens de bevordering van de emancipatie van de vrouw. Een hoofddoekenverbod ontneemt jonge meisjes emancipatiekansen omdat ze niet gelijk kunnen participeren aan onderwijs : de vrije keuze van school en/of opleiding wordt namelijk zeer schaars (tot onbestaand).

BOEH! kant zich verder tegen elke vrouwonvriendelijke beslissing die vrouwen dwingt hun eigenheid te ontkennen! Dergelijke uitsluitingmaatrege len druisen in tegen het voorgehouden diversiteits- en emancipatiebeleid van de stad Antwerpen. Wij zijn niet enkel diep teleurgesteld omtrent het discriminerend verbod maar ook de respectloze manier en timing waarop men dit verbod instelde roept heel wat vragen op. Vooral de 4 ‘universele thema’s’ – ruimte, keuze, tijd en identiteit -van KAA blijken loze beloftes. De bouwstenen van de Athenea bliezen ze zelf op door de getroffenen geen ruimte of inspraak te verlenen, hun keuze als praktiserende moslima’s niet te respecteren,  geen tijd te geven (net voor de laatste examens) en ten laatste hun identiteit te verloochenen, aldus de leerlingen van KAA.

Het is de taak van elke school om constructieve – maar vooral emancipatorische- oplossingen te zoeken wanneer er zich incidenten voordoen. Indien leerlingen hun boekje te buiten gaan op basis van politieke of religieuze overtuiging en/of anderen onderdrukken, moet men de persoon in kwestie aanspreken op haar of zijn gedrag. Dit probleem wordt niet opgelost door zelf als school aan onderdrukking te doen. Bovendien is een schoolreglement waarin het verbod vermeld staat een aantasting van de mensenrechten. Onderwijs moet juist een weerspiegeling zijn van de huidige multiculturele en multireligieuze samenleving. Een samenleving waar iedereen het recht heeft verschillend te zijn. Het onderwijs moet een voorbeeldfunctie nemen en er juist voor zorgen dat jongeren, ouders en leerkrachten leren omgaan met diversiteit. Een school die zich inlaat met de persoonlijke en levensbeschouwelijke keuzes van haar leerkrachten of leerlingen schendt het neutraliteitsbeginsel. Wij willen hierbij nogmaals benadrukken dat wij opkomen voor een actief pluralisme waarin er ruimte is voor mensen van alle religies en levensbeschouwingen op voet van gelijkheid.

BOEH! gelooft in onze Vlaamse democratische samenleving, die multicultureler en multireligieuzer is dan ooit en die zo zal blijven. Hoe gaan wij – burgers van vele culturen en godsdiensten – om met dat nieuwe gegeven?

BOEH!
24 juni 2009