Op 11 september besliste de Raad van het Gemeenschapsonderwijs om in alle scholen het dragen van de hoofddoek te verbieden. Verschillende meisjes, die getroffen werden door het verbod, trokken naar de Raad van State om de vernietiging van de maatregel te vorderen. BOEH! juicht dit toe. Hoe meer meisjes een juridische procedure starten tegen de beslissing van het GO om leerlingen en personeel te verbieden levensbeschouwelijke kentekenen te dragen, hoe beter. Ook BOEH start een juridische actie. Ons uitgangspunt is emancipatorisch en feministisch: het recht om als vrouw zelf te beslissen over het al dan niet dragen van een hoofddoek. BOEH doet hiervoor een beroep op het Brusselse advocatenkantoor Stibbe. De zaak wordt behartigd door meester Stefan Sottiaux, professor grondwettelijk recht aan de K.U.Leuven en specialist discriminatierecht.

Deze juridische actie ligt in het verlengde van een hele reeks sensibiliserende acties, ludieke en andere (bv. debatten), die BOEH! in het verleden ondernam en nog zal ondernemen. Parallel zal BOEH! ook de dialoog aangaan met politici en middenveldorganisaties. BOEH! is er van overtuigd dat een duurzame oplossing niet kan worden bereikt door eenzijdige, radicale beslissingen maar in onderling overleg en op basis van wederzijds respect voor de belangen van al de partijen.

BOEH! verwerpt het idee dat het recht op onderwijs en de godsdienstvrijheid opgeofferd moet worden voor één bepaalde, enge visie op neutraliteit. Volgens BOEH! moet een neutrale school de filosofische, ideologische en levensbeschouwelijke opvattingen van de leerlingen eerbiedigen. BOEH! stelt dat het mogelijk is het begrip neutraliteit een concrete invulling te geven, die recht doet aan de multiculturele en multireligieuze samenleving van vandaag en die dus inclusief is. Niet de focus leggen op uiterlijke kentekenen, maar op het gedrag en de houding van mensen (ambtenaren en leerlingen) met de nodige ethische codes en regels.

BOEH! laakt het feit dat de politieke verantwoordelijken van dit land zwijgend toekijken hoe via een welbepaalde strategie sinds jaren de éne school na de andere, in naam van haar pedagogisch project, leerlingen verbiedt een hoofddoek te dragen, met als resultaat dat vandaag de studiemogelijkheden voor meisjes die een hoofddoek willen dragen zo ingekrompen zijn dat hun recht op onderwijs fundamenteel aangetast is.

BOEH! stelt ook vast dat in de eerste plaats vrouwen en meisjes, die een hoofddoek wensen te dragen, getroffen worden en dat een hele reeks argumenten in het debat geworpen worden, die pretenderen de emancipatie en bevrijding van moslimvrouwen en meisjes ter harte te nemen, zonder dat men ook maar in het minste bereid is naar de stem van die vrouwen en meisjes zelf te luisteren.

BOEH! laakt verder de overhaaste manier waarop de raad van het GO een absoluut en algemeen verbod op het dragen van een hoofddoek heeft ingesteld, zogezegd in naam van het pedagogisch project maar in werkelijkheid uit angst voor het oordeel van de Raad van State. BOEH! hoopt dat de Raad van State nu wel de mogelijkheid krijgt om zich over de grond van de zaak uit te spreken.

Meester Stefan Sottiaux en meester Joos Roets hebben het verzoekschrift opgesteld. Volgens beide juristen stuit de beslissing van de raad van GO! op heel wat juridische bezwaren.

Om te beginnen gaat zij in tegen de letter en de geest van onze Grondwet. Artikel 24 bepaalt dat enkel het democratisch verkozen parlement de essentiële aspecten van het onderwijs kan regelen. Een principieel hoofddoekenverbod, dat de rechten raakt van een grote groep leerlingen, en aan het begrip neutraliteit een controversiële invulling geeft, is een fundamentele optie die enkel het Vlaams Parlement kan nemen. Grote maatschappelijk keuzes kunnen niet aan de regering, en al zeker niet aan de bestuursraad van het GO! worden overgelaten.

Ook inhoudelijk kan de beslissing van het GO! niet door de beugel. Een absoluut en algemeen verbod is strijdig met een aantal internationaal beschermde mensenrechten, waaronder de godsdienstvrijheid en de vrijheid van onderwijs. Een beperking van deze rechten is enkel toegestaan indien dat absoluut noodzakelijk is en er geen alternatieve maatregelen mogelijk zijn. Een ongenuanceerd verbod op het dragen van de hoofddoek, dat bijvoorbeeld ook geldt in scholen waar zich tot nog toe geen enkel probleem stelde, voldoet duidelijk niet aan dit vereiste.

Tot slot schendt de beslissing van het GO! het Vlaamse Gelijkekansendecreet, dat er tijdens de vorige legislatuur is gekomen onder impuls van minister Kathleen Van Brempt. Het decreet verbiedt discriminatie in onderwijs op grond van godsdienst. In nagenoeg alle landen met een gelijkaardig wetgeving heeft de rechter beslist dat een absoluut hoofddoekenverbod een discriminatie is.

BOEH! pleit voor een actief pluralistische samenleving waar ruimte en respect is voor alle levensbeschouwingen op voet van gelijkheid. Een samenleving waar diverse partijen in dialoog treden met elkaar en gezamenlijk tot een compromis komen dat bevredigend is voor iedereen. Een samenleving waar respect heerst voor andermans opvattingen – hoe divers deze opvattingen ook moge zijn.

Voor meer informatie over het bovenstaande kan u terecht bij:

Stefan Sottiaux (Stibbe) 0496 10 28 44
stefan.sottiaux@stibbe.com

en bij
baasovereigenhoofd@hotmail.com