PERSBERICHT 24/4/2013

“Go! volhardt in de boosheid.”
Middenveldorganisaties en leerlingen stappen naar
Raad van State tegen hoofddoekenverbod

Een platform van middenveldorganisaties, samengebracht door BOEH!(Baas Over Eigen Hoofd) en met Justice and Democracy (J&D) vzw als verzoekende partij, heeft na rijp beraad besloten om, samen met enkele leerlingen van het Gemeenschapsonderwijs ( GO! ), een verzoekschrift in te dienen bij de Raad van State. Dit ter vernietiging van het nieuwe verbod op levensbeschouwelijke tekens voor leerlingen in de scholen van het GO!

Een vorige rechtsgang bij de Raad van State (ingeleid in november 2009) leidde in eerste instantie tot een schorsing van het verbod (maart 2010). Deze klacht werd echter in 2012 door de Raad van State onontvankelijk verklaard omdat de leerlinge, in wier naam het verzoekschrift was ingediend, afgestudeerd was en dus niet langer als belanghebbend werd beschouwd. Tevens betoogde het GO! voor de Raad dat er geen reden was tot vernietiging, vermits het GO! het verbod tot nader order had opgeschort.

Op 1 februari 2013 stelde de Centrale Raad van het GO! echter opnieuw een algemeen verbod in, ditmaal ingaand op 1 september 2013.

Tegen dit verbod wordt thans opgekomen door een verzoekschrift dat samen met enkele getroffen leerlingen en met de steun van talloze organisaties wordt ingediend bij de
Raad van State. Zie voor een overzicht van deze ondersteunende organisaties onderaan dit persbericht en op onze website www.boeh.be.

De organisaties van het platform weten zich gesteund door het vernietigende advies dat de Afdeling Wetgeving van de Raad van State vorig jaar heeft uitgebracht aangaande een voorstel van decreet houdende het instellen van een algemeen verbod op het dragen van een hoofddoek in de onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap.
De Raad verwees hierin expliciet naar de bevinding van het Duitse Grondwettelijk Hof dat

” de interpretatie van de hoofddoek niet gereduceerd kan worden tot een symbool van maatschappelijke onderdrukking van de vrouw. Voor jonge moslimvrouwen kan de hoofddoek ook een vrij gekozen middel zijn om, zonder breuk met de cultuur van de eigen afkomst, een zelfbewust leven te leiden. ”

Uit het advies blijkt dat dermate verregaande maatregelen, zoals deze van het GO! , op gespannen voet staan met de vrijheid van godsdienst.

Meer en meer instellingen in Vlaanderen lijken het normaal te vinden om de godsdienstvrijheid van leerlingen middels blinde maatregelen te beperken. Zozeer zelfs dat Amnesty International in haar recente Europese rapport over discriminatie tegenover moslims haar bezorgdheid uitdrukte over de inbreuken op de godsdienstvrijheid binnen het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs.

Wij benadrukken opnieuw dat een verbod voor leerlingen op het dragen van levensbeschouwelijke tekens indruist tegen de mensenrechten, meer bepaald, het recht op godsdienstvrijheid, het recht op vrije meningsuiting en het recht op onderwijs.
Wij wijzen er nogmaals op dat, de facto, met dit verbod vooral de islamitische hoofddoek wordt geviseerd, zodat we hier kunnen spreken van een regelrechte discriminatie van moslimmeisjes. Dit verbod is echter tegen het dragen van alle levensbeschouwelijke tekens gericht. Met name betreft het ook de Sikh-jongens en – meisjes in ons land die zich nu ook de toegang geweigerd zien tot de GO! -scholen wegens hun tulband.

We kunnen ons niet neerleggen bij een dergelijk verbod, dat indruist tegen fundamentele grondrechten en het pluralistisch karakter van het onderwijs en onze maatschappij schendt. Dit is onze democratie onwaardig.

Wij hopen op een snelle en rechtvaardige uitspraak van de Raad van State zodat dit onrecht teniet kan gedaan worden en er plaats komt voor een reëel pluralisme in ons onderwijs.
Websites

Ondersteunende organisaties (april 2013)

Onderstaande organisaties vormen een Breed Platform dat BOEH! steunt in haar acties tegen het verbod van levensbeschouwelijke tekens in het onderwijs, meer in het bijzonder de indiening van een verzoekschrift ter vernietiging van het algemeen verbod in de scholen van het GO! bij de Raad van State.

Al Mawada
Al Minara
Ella VZW
Federatie Marokkaanse Verenigingen Internationaal Comite�
Justice and Democracy
Karamah EU
Kifkif
MSC Ahlan
Motief
Sector Samenlevingsopbouw
The Arrivalists
UMIVPA
Sikhs in België
Vlaamse Jeugdraad
Vrouwen Overleg Komitee (VOK)
VVVO (Vereniging Islamitische leerkrachten)
Werkgroep Neutraliteit.be

PERSBERICHT 2/2/2013

BOEH! (Baas over eigen hoofd) is geschokt door de herbevestiging van de Centrale Raad van het Go! (Gemeenschapsonderwijs) van een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens in zijn scholen.

Toen dit verbod de eerste maal werd uitgevaardigd in September 2009 vocht BOEH! het, in naam van een leerling, aan voor de Raad van State (RvS). In een eerste arrest legde de RvS een schorsing van het verbod op in afwachting dat het Grondwettelijk Hof zich uit zou spreken over de bevoegdheid terzake van het GO. In een tweede arrest (10 juli 2012) verklaarde de Raad van State de klacht onontvankelijk, omdat betrokken leerling, ondertussen haar  middelbaar onderwijs beëindigd had. Over de grond van de zaak, namelijk of een algemeen verbod een schending betekent van de godsdienstvrijheid en de anti-discriminatiewetgeving, sprak de Raad van State zich niet uit.

Dat de Raad van het Go in die omstandigheden volhardt in de boosheid vindt BOEH! onbegrijpelijk.

BOEH! wijst er nogmaals op dat dit verbod, onder het mom van een gelijke maatregel voor iedereen, meisjes en vrouwen die een hoofddoek wensen te dragen treft. Niemand, in de eerste plaats afgevaardigd bestuurder van het GO Raymonda Verdyck (DS 2-3/02/13) windt daar nog doekjes om. Dat is niet meer of minder dan discriminatie op basis van geslacht en godsdienst.

Met betrekking tot leerlingen zegt het Go! in zijn pedagogisch project te staan voor diversiteit, voor respect voor de overtuiging en cultuur van eenieder, voor actief pluralisme.

Een verbod garandeert het pluralisme, aldus Verdyck, en herstelt de gelijkheid (DS – 2-3/02/13). BOEH! stelt dat gelijkheid die geen verschillen toelaat schijngelijkheid is. BOEH! stelt dat pluralisme dat vrije meningsuiting beknot – zoals het volgen van religieuze kledij voorschriften–schijnpluralisme is. Een ontkenning van diversiteit.

In plaats van een welkom in het onderwijs krijgen moslimmeisjes, die een hoofddoek willen dragen, en hun ouders de boodschap dat ze er pas bijhoren onder voorwaarden, die hen onder druk zetten om te kiezen tussen enerzijds hun godsdienstbeleving in al zijn facetten (dus ook kledij) en hun schoolkeuze. Hoe moeten ze zich voelen als respect voor hun overtuiging en cultuur er enkel is als ze die niet mogen veruiterlijken? En welke boodschap wordt zo uitgedragen op school en in de samenleving? Iedereen is gelijk, maar de ene is gelijker dan de andere….

Dit alles heeft gevolgen voor het welbevinden van moslimmeisjes om niet te spreken van hun opleidings- en studieperspectieven, hun tewerkstellingsmogelijkheden en hun emancipatie. Gevolgen die veel verder strekken dan de school: ook bedrijven beginnen te stellen dat neutraliteit en dus het verbod op het dragen van een hoofddoek behoort tot hun “cultuur”!

BOEH! stelt dat het aanvaarden van diverse levensbeschouwingen en de veruiterlijkte tekens die erbij horen een logisch uitvloeisel is van de bestaande diversiteit in de samenleving. Moeilijkheden die zich daarrond zouden voordoen in schoolverband, moeten én kunnen anders opgelost worden dan door een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens.

Terzake deed BOEH! haalbare voorstellen zowel aan de Raad van het GO als aan de minister van onderwijs. Die voorstellen gaan uit van een verzoening van het recht van meisjes om een hoofddoek te dragen, van respect voor die keuze, van wederzijds respect voor ieders keuze en van respect voor het pedagogisch project van het GO. De stilte daarrond is even oorverdovend als de heisa rond de noodzaak van een verbod.

BOEH! overweegt verdere gerechtelijke stappen te ondernemen.

PERSBERICHT 25/07/2012

Raad van State: “hoofddoekenverbod” dan toch geen verbod

Boeh! (Baas over Eigen Hoofd) heeft kennis genomen van het (eind)arrest van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat heden werd vrijgegeven in de zaak  betreffende het algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens in het GO! Gemeenschapsonderwijs. In het arrest stelt de Raad van State vast dat het GO! Gemeenschapsonderwijs de “onmiddellijke inwerkingtreding” van het hoofddoekenverbod, zoals die aanvankelijk voorzien was door het GO!, zelf uit eigen beweging impliciet heeft opgeheven.

In 2009 werd door een islamitische leerlinge van het GO! Gemeenschapsonderwijs, met steun van Boeh!, bij de Raad van State een vernietigingsberoep ingesteld tegen de beslissing van het GO! om leerlingen “met onmiddellijke ingang” te verbieden om uiterlijke levensbeschouwelijke tekenen te dragen. In het bijzonder werd met dit verbod de islamitische hoofddoek geviseerd. In eerste instantie besliste de Raad van State om het verbod te schorsen, gelet op het “onbetwist ingrijpend karakter” van een algemeen verbod. Thans – drie jaar later – heeft de Raad uitspraak gedaan over de grond van de zaak.

Inmiddels was de getroffen leerlinge echter door het trage verloop van de procedure sinds juni 2011 afgestudeerd van het dagonderwijs. Wel volgt zij nog een opleiding binnen het deeltijds kunstonderwijs, waarop het verbod eveneens van toepassing is.

De Raad van State meent heden dat de bestreden beslissing echter geen nadelig karakter (meer) heeft voor de betrokken leerlinge omdat het algemeen hoofddoekenverbod inmiddels door het GO! zelf werd teruggebracht tot een loutere “interne voorbereidende instructie” die de scholen van het Gemeenschapsonderwijs “nog te gelegener tijd”, en volgens de voorgeschreven overlegprocedures, dienen te implementeren. De Raad verwijst daarvoor naar de recente beslissing van het GO! van 3 februari 2012, waarin het GO! stelt dat de scholen die nog geen verbod hebben ingesteld deze eigen regeling verder kunnen behouden, en waarin het GO! voor het overige de uitwerking van een “implementatieplan” aankondigt. Tenslotte stelt de Raad van State dat, voor zover er in de toekomst nog implementatiemaatregelen zouden worden uitgevaardigd die het dragen van de hoofddoek onmogelijk zouden maken, het aan de getroffenen vrij zal staan om dergelijke maatregelen alsnog in rechte aan te vechten.

Aldus wordt met deze uitspraak bevestigd dat ook het komende schooljaar de huidige status quo behouden blijft. Boeh! is echter bezorgd. Nergens geeft het GO! uitsluitsel over de verdere concrete stappen die genomen zullen worden. Nog steeds bestaat er geen duidelijkheid over de kern van de zaak, namelijk in welke omstandigheden is een school bevoegd om leerlingen te verbieden uiterlijke levensbeschouwelijke tekenen te dragen en dus de godsdienstvrijheid te beperken?

Boeh! zal zich – zowel binnen als buiten de rechtbanken – blijven verzetten tegen de disproportionele inperking van het recht van meisjes en vrouwen om zelf autonoom te kunnen beslissen of ze een hoofddoek dragen.

Boeh! weet zich daarbij gesterkt door het vernietigende advies dat de Afdeling Wetgeving van de Raad van State recent heeft uitgebracht aangaande een voorstel van decreet houdende het instellen van een algemeen verbod op het dragen van een hoofddoek in de onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap. De Raad verwijst hierin expliciet naar de bevinding van het Duitse Grondwettelijk Hof dat “de interpretatie van de hoofddoek niet gereduceerd kan worden tot een symbool van maatschappelijke onderdrukking van de vrouw. Voor jonge moslimvrouwen kan de hoofddoek ook een vrij gekozen middel zijn om, zonder breuk met de cultuur van de eigen afkomst, een zelfbewust leven te leiden.” Uit het advies blijkt dat dermate verregaande maatregelen, zoals deze van het GO!, op gespannen voet staan met de vrijheid van godsdienst.

Meer en meer instellingen in Vlaanderen lijken het normaal te vinden om de godsdienstvrijheid van leerlingen middels blinde maatregelen te beperken. Zozeer zelfs, dat Amnesty International in haar recente Europese rapport over islamofobie haar bezorgdheid uitdrukte over de inbreuken op de Godsdienstvrijheid binnen het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs.

Boeh! wil hierbij nogmaals minister Pascal Smet oproepen om verantwoordelijkheid te nemen in deze materie. Als minister van Onderwijs, maar ook als minister van Gelijke kansen, is hij ook verantwoordelijk voor het in stand houden van dit onrecht.

Voor Boeh! is het uitgangspunt feministisch. De samenleving dient zich zo te organiseren dat vrouwen en meisjes, in functie van hun persoonlijke godsdienstige beleving, zelf vrij kunnen beslissen over het al-dan-niet dragen van een hoofddoek. De vaak aangehaalde neutraliteit van de overheid wordt volgens Boeh! niet geschonden door het dragen van levensbeschouwelijke tekens en kan perfect worden gewaarborgd door het afspreken van gedragsregels. Volgens Boeh! zou het zinvoller zijn zich daarop toe te leggen dan op het instellen van algemene verboden.

Boeh!

PERSBERICHT 06/06/2012

Auditoraatsverslag Raad van State hoofddoekenverbod: nog steeds geen duidelijkheid!

Boeh! (Baas over Eigen Hoofd) is verbaasd over het auditoraatsverslag dat gisteren werd vrijgegeven in de zaak betreffende het algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens in het GO! Gemeenschapsonderwijs. Uit het verslag blijkt dat de auditeur van mening is dat de zaak onontvankelijk zou zijn wegens gebrek aan “actueel belang” voor de leerlinge in kwestie.

In 2009 werd door een islamitische leerlinge van het GO! Gemeenschapsonderwijs, met steun van BOEH!, bij de Raad van State een vernietigingsberoep ingesteld tegen de beslissing van het GO! om leerlingen te verbieden om uiterlijke levensbeschouwelijke tekenen te dragen. In het bijzonder werd met dit verbod de islamitische hoofddoek geviseerd. In eerste instantie besliste de Raad van State om het verbod te schorsen, gelet op het “onbetwist ingrijpend karakter” van een algemeen verbod. Thans – drie jaar later – zou de zaak eindelijk voorkomen bij de Raad voor een beoordeling van de grond van de zaak.

Inmiddels is de getroffen leerlinge echter door het trage verloop van de procedure sinds juni 2011 afgestudeerd van het dagonderwijs. Wel volgt zij nog een opleiding binnen het deeltijds kunstonderwijs, waarop het verbod eveneens van toepassing is.

De auditeur meent dat een algemeen verbod op levensbeschouwelijke kentekens heden geen belemmering zou inhouden van de “normale studievoortgang” van de betreffende leerlinge. De auditeur adviseert de Raad van State daarom de zaak onontvankelijk te verklaren wegens gebrek aan “actueel belang”. Boeh! betreurt dit advies omwille van meerdere redenen, en hoopt van harte dat de Raad van State alsnog zijn verantwoordelijkheid opneemt en een uitspraak zal doen over de grond van de zaak. Het vraagstuk van de hoofddoek op school en de inperking van godsdienstvrijheid blijft vandaag de dag een prangend vraagstuk waar alle partijen er baat bij hebben dat er duidelijkheid wordt geschept. Indien de Raad van State het advies de auditeur volgt zal er weer eens geen uitspraak worden gedaan over de grond van de zaak, namelijk in welke omstandigheden is een school bevoegd om leerlingen te verbieden uiterlijke levensbeschouwelijke tekenen te dragen en dus de godsdienstvrijheid te beperken? Door de zaak onontvankelijk te verklaren zal dit slechts een uitstel zijn van een beslissing die hoe dan ook zal genomen moeten worden. Boeh! zal zich – zowel binnen als buiten de rechtbanken – blijven verzetten tegen de disproportionele inperking van het recht van meisjes en vrouwen om zelf autonoom te kunnen beslissen of ze een hoofddoek dragen.
Meer en meer instellingen in Vlaanderen lijken het normaal te vinden om de godsdienstvrijheid van leerlingen middels blinde maatregelen te beperken. Zozeer zelfs, dat Amnesty International in haar recente Europese rapport over islamofobie haar bezorgdheid uitdrukte over de inbreuken op de Godsdienstvrijheid binnen het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs.

Boeh! wil hierbij nogmaals minister Pascal Smet oproepen om verantwoordelijkheid te nemen in deze materie. Als minister van Onderwijs, maar ook als minister van Gelijke kansen, is hij ook verantwoordelijk voor het in stand houden van dit onrecht.

Voor Boeh! is het uitgangspunt feministisch. De samenleving dient zich zo te organiseren dat vrouwen en meisjes, in functie van hun persoonlijke godsdienstige beleving, zelf vrij kunnen beslissen over het al-dan-niet dragen van een hoofddoek. De vaak aangehaalde neutraliteit van de overheid wordt volgens Boeh! niet geschonden door het dragen van levensbeschouwelijke tekens en kan perfect worden gewaarborgd door het afspreken van gedragsregels. Volgens Boeh! zou het het zinvoller zijn zich daarop toe te leggen dan op het instellen van algemene verboden.
Boeh! zal zich verder blijven inzetten voor deze zaak en hoopt alsnog op een gunstige uitspraak van de Raad van State.

PERSBERICHT 15/03/2011: Uitspraak Grondwettelijk Hof

Boeh! (Baas over Eigen Hoofd) is verbaasd over het arrest van het Grondwettelijk Hof dat vandaag werd uitgesproken. Uit het arrest blijkt dat de Raad van het Go! (gemeenschapsonderwijs) volgens het Hof bevoegd is om een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens voor leerlingen van het Go! uit te vaardigen. Boeh! is van oordeel dat een dergelijk verbod een belangrijke politieke beslissing is die in een democratie aan het Parlement toekomt.

Deze uitspraak kwam er nadat in maart 2010 de Raad van State de beslissing van het Go! had geschorst en een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof had gesteld. Boeh! stelt vast dat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest uitdrukkelijk aangeeft dat het zich niet over de grond van de zaak heeft willen uitspreken: de vraag of een absoluut verbod op het dragen van religieuze kentekens in overeenstemming is met de godsdienstvrijheid en het verbod van discriminatie. De Raad van State zal zich hier nu moeten over uitspreken.

Voor Boeh! is het uitgangspunt feministisch: wij blijven het recht van meisjes en vrouwen verdedigen om zelf autonoom te kunnen beslissen of ze een hoofddoek dragen. De samenleving dient zich zo te organiseren dat vrouwen en meisjes van deze vrijheid, die hun godsdienstige beleving betreft, ongehinderd kunnen genieten. De vaak aangehaalde neutraliteit van de overheid wordt volgens Boeh! niet geschonden door het dragen van levensbeschouwelijke tekens en kan perfect worden gewaarborgd door het afspreken van gedragsregels. Volgens Boeh! zou het het zinvoller zijn zich daarop toe te leggen dan op het instellen van algemene verboden.

Boeh! zal zich verder blijven inzetten voor deze zaak en hoopt op een gunstige uitspraak van de Raad van State, zodat de beslissing van het Go! alsnog ongrondwettig wordt verklaard.

Contactgegevens

Voor meer informatie kan u terecht bij:

Stefan Sottiaux 0496 10 28 44

Stefan.sottiaux@law.kuleuven.be

En bij Boeh!

info@boeh.be

PERSBERICHT: aanvang van het nieuwe schooljaar

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar betreuren Boeh! (Baas over eigen hoofd) en het Vrouwen overleg Komitee (VOK) de volgehouden beslissing van de Antwerpse Onderwijsraad om vanaf 1 september 2010 in geen enkele Antwerpse school (Go!, stedelijk, provinciaal en katholiek) nog leerlingen met een hoofddoek toe te laten.

Een jaar na het algemeen verbod door het Go!, verbod dat door een uitspraak van de Raad van State opgeschort werd in maart 2010, weigert de Antwerpse Onderwijsraad hiermee rekening te houden en handhaaft haar verbod voor de Antwerpse scholen.

Boeh! zal het niet hierbij laten. Wij verzetten ons tegen deze discriminerende maatregel die de Vlaamse moslimmeisjes en de hele Vlaamse moslimgemeenschap treft. Wij zetten onze juridische actie verder en plannen alvast een info-avond op 7 oktober in het Zuiderpershuis “Wie A zegt moet ook B(oeh!) zeggen”.

Contactadressen:

Boeh!
website: www.boeh.be
info@boeh.be

Vok: O2/229.38.73

PERSBERICHT: Raad van State schorst het verbod op levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs

Raad van State schorst het verbod op levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs

 

Het Grondwettelijk Hof moet de kwestie ontmijnen

BOEH! roept de bevoegde minister op om een initiatief te nemen

BOEH! (Baas Over Eigen Hoofd) is opgetogen over het arrest van de Raad van State dat vandaag is verschenen. De Raad van State schorst het algemeen verbod op het dragen van uiterlijke levensbeschouwelijke tekens door leerlingen, dat de Raad van het GO! uiterlijk op 1 september 2011 in het gemeenschapsonderwijs wilde instellen. Tevens stelt de Raad in het arrest dat een prejudiciële vraag moet gesteld worden aan het Grondwettelijk Hof over de bevoegdheden van de Raad van het GO! .

Het verzoekschrift werd namens een leerling opgesteld door meesters Stefan Sottiaux en Joos Roets van advocatenkantoor Stibbe, die deze complexe zaak ook hebben gepleit voor de Raad van State.  Volgens beide advocaten stuitte de beslissing van de Raad van het GO! op heel wat grondwettelijke bezwaren. De Raad van State is op deze bezwaren ingegaan.

Artikel 24 van de Grondwet bepaalt dat enkel het democratisch verkozen parlement de essentiële aspecten van het onderwijs kan regelen. De Raad van State is nu van oordeel dat een principieel verbod op levensbeschouwelijke kentekens op een absolute wijze de toegang tot het gemeenschapsonderwijs kan verbieden aan een categorie leerlingen. Volgens de Raad raakt de beslissing van het GO! bovendien niet enkel aan de passieve onderwijsvrijheid – met name, de vrije schoolkeuze of het recht van ouders om voor hun kind vrij de aard van de opvoeding te kiezen – maar lijkt de beslissing ook in te grijpen op de godsdienstvrijheid van de leerlingen en hun ouders. De Raad van State overweegt tevens dat de neutraliteit van het Gemeenschapsonderwijs “een grondwettelijk geconsacreerd maatschappelijk goed is, waarvan mag worden verwacht dat het de democratische vertegenwoordigers van die samenleving zijn die aan de evoluerende betekenis ervan uiting moeten geven”.

De Raad van State beslist daarom om over de zaak een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof zal dienen uit te maken of de Raad van het GO! wel bevoegd is in deze kwestie, dan wel of het Vlaams Parlement zich zal moeten uitspreken over de wenselijkheid van een algemeen verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs.

Met dit arrest volgt de Raad van State de argumentatie van BOEH!, dat samen met een leerling die een hoofddoek draagt, een zaak had aangespannen tegen de beslissing van het GO! .

Volgens meester Sottiaux bevestigt dit arrest de blijvende kracht van onze oude Grondwet: elke nieuwe generatie en elke nieuwe gemeenschap kan zich op haar principes beroepen. De grondleggers van onze staat in 1831 hadden wellicht niet onmiddellijk een hoofddoek voor ogen toen zij de onderwijsvrijheid afkondigden en het legaliteitsbeginsel verankerden. Dat betekent echter niet dat moslims zich niet op dezelfde bepalingen kunnen beroepen als andere gelovigen.

Hierbij is het uitgangspunt van BOEH! feministisch: het is aan vrouwen en meisjes om te beslissen of ze een hoofddoek dragen of niet en de samenleving van vandaag dient zich zo te organiseren dat vrouwen en meisjes van deze vrijheid, die zowel hun vrouw-zijn als hun godsdienstige beleving betreft, kunnen genieten. De vaak aangehaalde neutraliteit van de overheid wordt volgens BOEH! niet geschonden door het dragen van levensbeschouwelijke tekens en kan perfect gewaarborgd worden door het afspreken van gedragsregels. Volgens BOEH! is het veel zinvoller zich daarop toe te leggen dan op het instellen van algemene verboden.

BOEH! hoopt dat met de uitspraak van de Raad van State het maatschappelijk debat over deze kwestie nu op een ernstige manier zal plaatsgrijpen met betrokkenheid van alle partijen. BOEH! roept de bevoegde minister Pascal Smet daarom op om een eindelijk een initiatief te nemen.

Contactgegevens

Voor meer informatie over het bovenstaande kan u terecht bij:

Stefan Sottiaux (Stibbe) 0496 10 28 44

Stefan.sottiaux@stibbe.com

En bij BOEH!

baasovereigenhoofd@hotmail.com

 

 

PERSBERICHT: auditeur van Raad van State verklaart klacht van BOEH ontvankelijk

Principieel verbod op levensbeschouwelijke kentekens is een schending van de godsdienstvrijheid en moet door het parlement geregeld worden en niet door het GO

Boeh! is opgetogen

Vandaag werd bekend dat de auditeur van de Raad van State de juridische bezwaren volgt, die BOEH! (het platform Baas Over Eigen Hoofd) samen met een leerling had ingediend tegen het algemeen verbod op het dragen van uiterlijke levenbeschouwelijke kentekens in de scholen, uitgevaardigd door de Raad van het GO (Gemeenschapsonderwijs).

Het verzoekschrift van BOEH! is opgesteld door meesters Stefan Sottiaux en Joos Roets  van advokantenkantoor Stibbe. Volgens beide juristen stuit de beslissing van de raad van GO! op heel wat juridische bezwaren. De auditeur is op deze bezwaren ingegaan.

Artikel 24 van de Grondwet bepaalt dat enkel het democratisch verkozen parlement de essentiële aspecten van het onderwijs kan regelen. De auditeur is van oordeel dat een principieel verbod op levensbeschouwelijke kentekens raakt aan die essentiële aspecten van het onderwijs. Een dergelijke maatschappelijk controversiële beslissing, die een impact kan hebben op de toegang van leerlingen tot het onderwijs, moet volgens de auditeur in eerste instantie genomen worden door het Vlaams Parlement. Het komt aan het parlement toe om minstens de belangrijke krijtlijnen van een dergelijke beslissing uit te tekenen. De auditeur vindt dat de Raad van State hierover een prejudiciële vraag moet stellen aan het Grondwettelijk Hof en stelt voor om de beslissing van het Gemeenschapsonderwijs te schorsen in afwachting van een finale uitspraak van het Hof.

Ten slotte meent de auditeur dat de beslissing van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs om dezelfde redenen ook een schending uitmaakt van de godsdienstvrijheid, die beschermd wordt door artikel 9 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat bewuste artikel 9 bepaalt immers dat de godsdienstvrijheid enkel ‘bij wet’ beperkt mag worden.Als feministisch actieplatform BOEH! zijn we opgetogen over het advies van de auditeur van de Raad van State. Het hoofddoekenverbod voor leerlingen leidt immers tot uitsluiting van een categorie meisjes.

Boeh streeft een actief pluralistisch onderwijsproject na waar ruimte en wederzijds respect is voor alle religies, wat inhoudt dat leerlingen moeten kunnen opteren voor het dragen van uiterlijke religieuze kentekens.

Het uitgangspunt van BOEH! is emancipatorisch en feministisch: het recht om zelf te beslissen over het dragen van een hoofddoek en dus het recht om zelf te beslissen over de godsdienstbeleving.

Baas Over Eigen Hoofd!