1 september-actie

Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar zet BOEH!, Baas Over Eigen Hoofd, de actie tegen het verbod op het dragen van uiterlijke levensbeschouwelijke tekens in de scholen van het GO! (omzendbrief 2013/1/omz van het GO!) verder.

BOEH! stelt dat de schooldirecties, in afwachting van een uitspraak ten gronde van de Raad van State op het beroep tot nietigverklaring van dit verbod, ingediend door platform van middenveldorganisaties, best het verbod tijdelijk zouden opschorten danwel een gedoogbeleid zouden voeren inzake het dragen van uiterlijke levensbeschouwelijke tekens.

Daartoe stelt BOEH! een standaardbrief ter beschikking aan leerlingen en hun ouders, bestemd voor de schooldirectie. De brief stelt onder meer dat: “zolang de Raad van State ‘als hoogste administratieve rechtscollege’ niet ten gronde uitspraak doet over het verbod, er gerede twijfel (blijft) bestaan over de wettigheid van het verbod”

En “in afwachting van de uitspraak van de Raad van State, wensen wij thans ‘als bezorgde en betrokken ouders‘ te verzekeren dat onze dochter/zoon niet nodeloos en onherroepelijk schade zal ondervinden ten gevolge van het verbod”

Verder wijst de brief er ook op dat “het GO! zelf de noodzaak van zulk schadebeperkend handelen heeft erkend” en de mogelijkheid openlaat voor de schooldirecties om een overgangsperiode te voorzien.

De volledige standaardbrief voor meisjes en jongens kunt u downloaden.

Het verzet tegen het verbod van het GO! wordt gedragen door een breed pluralistisch platform, waarvan zowel moslim- als sikh-organisaties deel uitmaken.

BOEH!is een pluralistische en feministische actiegroep, die opkomt voor het recht van vrouwen en meisjes om zelf te beslissen of ze een hoofddoek dragen en voor hun recht op godsdienstvrijheid, op vrije meningsuiting en op onderwijs. BOEH!stelt dat het verbod op levensbeschouwelijke tekens in de scholen van het GO!die rechten, die nauw met elkaar verweven zijn, geweld aandoet, dat het eenzijdig meisjes treft, die voor een verscheurende keuze geplaatst worden tussen hun religieuze overtuiging en studies en die dus de boodschap krijgen dat ze niet welkom zijn tenzij ze een essentieel deel van hun identiteit opgeven.

Op 1 september zet ik op mijn kop wat ik wil!

Naar aanleiding van het hoofddoekenverbod dat op 1 september van kracht zal zijn in de Antwerpse Athenea, kondigt BOEH! de campagne ‘Op 1 september zet ik op m’n kop wat ik wil’ aan.

BOEH! roept Antwerpse scholieren (en daarbuiten!) – gelovigen en niet-gelovigen, jongens en meisjes – op om op 1 september iets op hun hoofd te zetten. Wat dan ook. Een hoofddoek? Goed. Een reuze hamburger? Ook goed. Een schaalmodel van een zeilboot? Zeker goed. Hoe gekker, hoe beter.

Deze positieve actie brengt jongeren samen, die zo kunnen laten zien dat ze niet akkoord gaan met het hoofddoekenverbod, een regelrechte beperking van de godsdienstvrijheid en de vrije meningsuiting. Met deze actie stelt BOEH! de individuele keuzevrijheid centraal, zonder dat daarvoor scholen geboycot worden of dat er gestaakt wordt. En van zweepslagen is al helemaal geen sprake.

Diversiteit in realiteit. Debatavonden van BOEH!

Op 10 februari, 5 maart, 7 april en 5 mei gaat BOEH! in vier verschillende steden het debat aan met vertegenwoordigers van verschillende organisaties en instanties over de realiteit van het diversiteitsbeleid in Vlaanderen. Noteer de data alvast met stip in uw agenda, en verspreid onze flyer!

Programma

10.02 – Het neutraliteitsargument: het doek valt over diversiteit?

20u00. Zuiderpershuis. Waalse Kaai 14, Antwerpen
met Eva Brems, Jo Vermeulen, Ludo Abicht, Ida Dequeecker

Het beginsel van neutraliteit in overheid en publieke ruimte roept heel wat discussie en vragen op: Is de historische context waarin het is ontstaan te vergelijken met onze multiculturele en multireligieuze samenleving? Wat zijn geldige argumenten voor neutraliteit? En wat als neutraliteitsnormen gender-en etnische ongelijkheid in de hand werken?

05.03 – Werken voor de overheid: alleen voor Jan met de pet?

20u00. Nieuwe locatie! Buurtcentrum Sluizeken-Tolhuis-Ham (Van Crombrugghe gebouw), Godshuishammeke 20, Gent [wegbeschrijving]
met Naima Charkaoui, Jean-Jacques De Gucht, Filip van Laecke, Maryam H’Madoun

Hoe kan de overheid haar diversiteitsdoelstellingen (t.a.v. gender, etnische afkomst, leeftijd, enz..) verzoenen met haar neutraliteitsopvatting? Hoe ernstig is een verbod op het dragen van religieuze kentekens, als het in de praktijk enkel vrouwen treft die een hoofddoek dragen? Is neutraliteit ten aanzien van werknemers wel te verzoenen met neutraliteit ten aanzien van “klanten”? Hoe gaat de overheid om met een privésector, waar men ook neutraliteit gaat inroepen om kledingvoorschriften op te leggen (bv. verbod op het dragen van een hoofddoek)?

07.04 – Gelijke onderwijskansen de das omgedaan?

20u00. KVS. Arduinkaai 7, Brussel
met Mieke Van Hecke, Raymonda Verdyck (o.v.), Marc Laquiere, Hakima El Meziane

Welke neutraliteitsvereisten stellen we aan het onderwijzend personeel, welke eisen aan leerlingen? Wat als neutraliteitsnormen ongelijkheid in de hand werken omdat ze haaks staan op de onderwijskansen en dus tewerkstellingsperspectieven van bepaalde groepen beperken, in het bijzonder vrouwen? Zijn de benadering van het gemeenschapsonderwijs en het vrij onderwijs verschillend?

05.05Gaat diversiteit Vlaanderens petje te boven?

20u00. Zuiderpershuis. Waalse Kaai 14, Antwerpen
met Christine Delphy, Sarah Bracke, Yasmina Akhandaf

Afsluitende lezing door Christine Delphy. Deze feministe komt op tegen het hoofddoekenverbod voor leerlingen in de Franse scholen. Sarah Bracke, feministe en professor in de sociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, trekt de lijn door naar ons land. Wat zijn neutraliteitsnormen waard, als ze in de praktijk leiden tot meer discriminatie, seksisme en racisme?

Een initiatief van…

BOEH! in samenwerking met Vzw Motief, Federatie Marokkaanse Verenigingen (FMV), FMV Steunpunt Gent, Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen (SAMV), Vrouwen Overleg Komitee (VOK), FC Poppesnor, Minderhedenforum, AEL, Zuiderpershuis, De Centrale, KVS.

Met de steun van

Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Media – Bert Anciaux

Wie A zegt, moet B(OEH!) zeggen!

Op donderdag 7 oktober organiseert BOEH! een sofagesprek. Op de sofa nemen plaats de BOEgH-beelden Saïda El Fekri en Ida Dequeecker en onderzoekster Nadia Fadil van de KU Leuven.

De aanleiding van de avond is het hoofddoekenverbod dat sinds een jaar geldt in het gemeenschapsonderwijs en het hoofddoekenverbod voor loketbedienden in stad Antwerpen. In het gesprek zullen de verschillende aspecten van zo’n verbod aan bod komen. De centrale thema’s zijn beperking op de vrijheid en de vrije meningsuiting. Ook de betrokkenheid van BOEH! en haar rol in de veranderende maatschappij komen uitgebreid ter sprake. De avond wordt gelardeerd met beelden uit de BOEH!-geschiedenis

datum : donderdag 7 oktober
van : 20.30 tot 22.00 uur
plaats : het Museumatelier in het Zuiderpershuis
Waalse Kaai 14 te Antwerpen
entree : gratis

Wij nodigen u van harte uit om dit sofagesprek bij te wonen.

Hopelijk tot dan!

BOEH !

Vrouwen delen paaseieren uit als protest tegen hoofddoekverbod

Brussel, zondag 16 maart 2008 – Vrouwenorganisaties delen morgen in Brussel, Gent en Antwerpen gratis paaseitjes uit. Met deze actie vragen BOEH!, Caleidoscoop, het Minderhedenforum, het Platform Hoofddoek of Niet – De Vrouw Beslist en het Vrouwen Overleg Komitee aandacht voor de gevolgen van het oprukkende hoofddoekenverbod voor het werken bij de overheid. De organisaties willen protesteren tegen Franse toestanden waarbij alles wat van ver of dichtbij ruikt naar religie wordt gebannen uit de publieke sfeer.

Het is algemeen bekend dat de bezorging van paaseieren doorgaans gebeurt door christelijk geïnspireerde klokken uit Rome. Ook Sinterklaas en de kerstboom hebben christelijke roots. Het zou ridicuul zijn om dergelijke gebruiken resoluut te gaan verbannen uit de publieke sfeer, uit naam van een misbegrepen ‘neutraliteit’.

Voor de actievoerende organisaties is het verbod op de hoofddoek in openbare functies even absurd en bovendien paternalistisch. De noodzakelijke neutraliteit van instellingen is niet hetzelfde als uniformiteit van personen. Diversiteit in levenbeschouwing mag zichtbaar zijn en kan zelfs maatschappelijk verrijkend zijn. Neutraliteit moet er zijn in de wijze waarop mensen hun job vervullen en niet in hun uiterlijk

Om duidelijk te maken dat ze met een ei zitten, delen de organisaties paaseieren uit in Gent, Anwerpen en Brussel. De gemeenteraad van Gent stemde in november voor het hoofddoekverbod, in Antwerpen is het hoofddoekverbod voor loketbedienden intussen een jaar van kracht en het Brussels Gewest wil een hoofddoekverbod invoeren in het nieuw arbeidsreglement. In Antwerpen, waar de anti-hoofddoekgolf begon, zal BOEH! aan burgemeester Patrick Janssens op maandagavond een speciale boodschap overhandigen.

“Als allochtone koepelorganisatie maken wij ons zorgen over de tewerkstelling van die vrouwen,” zegt Naima Charkaoui van het Minderhedenforum. “Je moet de moslima’s, en bij uitbreiding de personeelsleden van allochtone origine, nu al met een vergrootglas gaan zoeken in de ambtenarij. Het hoofddoekverbod is een extra barrière om meer diversiteit te krijgen in het personeelsbestand van die steden”. Om die bittere pil te slikken, heb je inderdaad kilo’s chocolade nodig.

“Een jaar na de invoering van een hoofddoekverbod in Antwerpen is er van de diversiteitsplannen van het stadsbestuur weinig te merken, “ zegt Yasmina Akhandaf van BOEH! “We zijn ook verbolgen over de manier waarop de loketbedienden met hoofddoek werden behandeld. Na jarenlange trouwe dienst moesten ze plots onzichtbaar worden. Is dat neutraliteit? Het wordt tijd dat Janssens & co toegeven dat het hoofddoekverbod rampzalige gevolgen heeft en dat het niet geholpen heeft om het maatschappelijk draagvlak voor diversiteit te vergroten.”

“Het VOK onderstreept dat het geen pleidooi houdt voor het dragen van een hoofddoek, maar wel voor het recht van elke vrouw om zelf te beslissen of zij, om welke reden dan ook, een hoofddoek wil dragen. Geen discriminatie van moslimvrouwen omwille van hun persoonlijke levensbeschouwing!”, aldus Sofie De Graeve van het VOK.

 

Praktisch

  • Gent: 8u aan station Gent Sint-Pieters
  • Brussel: 13u gebouw van Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Secretariaat-generaal – Human Resources Management – Directie Ambtenarenzaken), Kruidtuinlaan, 20 1035 Brussel
  • Antwerpen: 18u Grote Markt en gemeenteraad

Modeshow met een missie

Naar aanleiding van de discriminerende beslissing van de Raad van het gemeenschapsonderwijs met betrekking tot het dragen van religieuze symbolen door leerkrachten levensbeschouwelijke vakken en het nakende hoofddoekenverbod in de stad Gent heeft het platform BOEH! (Baas over eigen hoofd) op zondag 4 november 2007 tijdens de Fashion Show een beroepenmodeshow gehouden. Een ‘modeshow met een missie’ om duidelijk te maken dat het dragen van een hoofddoek overal moet kunnen, voor iedereen die dat wil!

Deze beroepenmodeshow kan u nog eens in actie zien tijdens de Vrouwendag op 11 november 2007 in de Vooruit in Gent.

Waarom een modeshow?

BOEH! neemt noch standpunt in vóór de hoofddoek, noch tegen de hoofddoek. Volgens BOEH! is het aan elke moslimvrouw zelf om in alle vrijheid de keuze te maken om al dan niet een hoofddoek te dragen. Dit is waar BOEH! voor opkomt, voor de vrijheid van de vrouw om een eigen keuze te maken. En wij vinden dat van zodra een moslimvrouw deze keuze heeft gemaakt niemand het recht heeft om zich hiermee te bemoeien. Niemand heeft het recht om iemand een hoofddoek op te leggen, en niemand heeft het recht om iemand een hoofddoek te verbieden.

Echter, wat we vandaag zien is dat nagenoeg alle werkgevers – op enkele na – van de hoofddoekdragende moslima’s eisen dat ze hun hoofddoek afleggen op het werk. Verpleegsters mogen geen hoofddoek dragen, schooljuffen mogen geen hoofddoek dragen, Antwerpse loketbedienden mogen geen hoofddoek dragen, zelfs schoonmaakpersoneel mag geen hoofddoek dragen. En waarom? Omwille van het neutraliteitsprincipe! Welnu, het neutraliteitsprincipe is op zich een schitterend principe nét omdat het als doel heeft de minderheden te beschermen. Neutraliteit betekent dat iemand die een bepaalde functie uitoefent, iedereen waarmee die in contact komt op een gelijkwaardige manier behandelt. Dit wil zeggen dat er niet mag gediscrimineerd worden op basis van geslacht, niet op basis van huidskleur en ook niet op basis van de religieuze overtuiging.

Dát principe dat net tot doel heeft de minderheden te beschermen wordt vandaag door verschillende instanties misbruikt om een minderheid uit te sluiten. De hoofddoekdragende moslimvrouwen wordt op basis van dit prinicipe de toegang tot de arbeidsmarkt ontzegd. Dit is iets waar BOEH! zich niet bij kan neerleggen. Tot hiertoe is de moslimvrouw ontzettend actief geweest in het vervullen van al haar “plichten”, en niet alleen in het vervullen van haar eigen plichten maar vaak ook in die van talloze anderen. We moeten echter toegeven dat ze passief is geweest in het opkomen voor haar rechten, en daar willen wij voortaan verandering in brengen.

Wij willen voorkomen dat er een prijs wordt geplakt op onze vrijheid, want van zodra we dat verkopen hebben we niet alleen niets meer, maar zijn we ook niets meer!